Traumautredningen SÄKER TRAUMA

Säker Traumavård är ett nationellt projekt för en säkrare svensk traumasjukvård. Under hösten 2014 startade Säker Traumavård med syfte att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. Hela 17 professionella organisationer och 3 nationella kvalitetsregister deltar i projektet.

 

Relaterad information

Socialstyrelsen: Traumavård vid allvarlig händelse

I en ny rapport presenterar Socialstyrelsen en kartläggning av traumavården vid allvarlig händelse i Sverige. I rapporten presenteras även åtgärdsförslag på lokal, regional och nationell nivå i syfte att utveckla och förbättra förmågan, kvaliteten och tillgängligheten inom traumavården.

Socialstyrelsens uppdrag kring traumavård har utförts mot bakgrund av ett antal allvarliga händelser i omvärlden. Flera av de lärdomar som har dragits av sådana händelser, exempelvis händelserna i Norge sommaren 2011, har relevans även för utvecklingen av den svenska traumavården. En av lärdomarna för möjligheten att hantera en allvarlig händelse med ett stort antal skadade är betydelsen av att ha en väl fungerande traumavård i vardagen. Det är därför viktigt att betona att krisberedskap måste utgå från och bygga på den förmåga som finns i aktörernas dagliga verksamhet.

Traumavård vid allvarlig händelse - Socialstyrelsen nov 2015

Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård

Följande utredningsarbete rörande traumavård genomfört av nationella experter inom traumatologi inför regeringsuppdrag till Socialstyrelsen rörande traumavård. Föreliggande arbete är endast till del använt i regeringsuppdraget, som fokuserat på övergripande frågor.

Detta arbete är en sammanställning av deltagarnas samstämmiga syn på hur en nationell traumaorganisation behöver se ut för att föra traumavården framåt och i görligaste mån säkra ett fullgott omhändertagande av patienter, utsatta för stort trauma.

Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård (PDF)

 

SENA medverkar i projektet SÄKER TRAUMAVÅRD

" Säker Traumavård är ett nationellt projekt för en säkrare svensk traumasjukvård.Under hösten 2014 startade Säker Traumavård med syfte att höja kvalitet och säkerhet i svensk traumasjukvård. Hela 17 professionella organisationer och 3 nationella kvalitetsregister deltar i projektet.Regeringen gav 2013 Socialstyrelsen ett uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumasjukvård. I uppdraget ingår att bland annat ”stödja landstingens arbete med att upprätta planer för traumasjukvården och en beredskap för att kunna omhänderta ett större antal svårt skadade vid en allvarlig händelse i Sverige” [ref]. Dessutom har under flera år på regionalt initiativ revisioner av traumaverksamheten skett i södra respektive sydöstra sjukvårdsregionerna, något som flera har önskat kunnat ske på nationell bas.Som en konsekvens över den omfattande omstruktureringen av svensk sjukvård är idag inte alla sjukhus fullt rustade att ta hand om traumapatienter. Det finns inte heller acceptans överallt för att alla sjukhus ska ta hand om alla typer av patienter. Denna utveckling ställer betydligt större krav på sammanhållna vårdkedjor, samtidigt som dessa kedjor inte alltid finns".  Riksföreningen för Trauma (RST), www.trauma.se

För mer information se LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) 

Översiktsföreläsning SÄKER TRAUMA (LÖF)