Riksföreningens historiska fokusområden

Ett väl fungerande akutmedicinskt vårdarbete är en förutsättning för en akutmottagning.

För att klara det akutmedicinska vårduppdraget krävs att sjuksköterskor har förmåga att klara komplexiteten i det akutmedicinska vårdarbetet. Idag saknar sjuksköterskor en specialistutbildning, som är nödvändig. Det akutmedicinska vårdarbetet kräver kunskaper och färdigheter att hantera olika akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, men även förmågan att skapa korta vårdrelationer, kunna bemöta patientens existentiella situation och tillgodose patientens olika behov.

Enbart sjuksköterskeutbildning utgör inte tillräcklig kompetens för att motsvara patienternas behov och krav på akutsjukvård.

SENA driver frågan gällande specialistexamen i akutsjukvård för sjuksköterskor sedan 2007.