Program Nationell konferens för sjuksköterskor inom akutsjukvård 2016

Dag 1:

09:00 Registrering.

 

09:30 Moderator och Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, SENA hälsar välkommen.

 

09:35 Hur står det till med de svenska akutmottagningarna?

I juni 2015 släppte Inspektionen för vård och omsorg, IVO, rapporten ”Hur står det till med våra akutmottagningar”. Rapporten visar att flera patientsäkerhetsrisker som är gemensamma på samtliga akutmottagningar som medverkade i undersökningen, bland annat; bristande kompetens, hög arbetsbelastning, bristande journalsystem. Hur går vi vidare för att det ska ske en verklig förändring på akutmottagningarna? Vad krävs för att kompetensäkra akutsjukvården och göra den mer patientsäker?

Introduktion: Lena Gabrielsson, inspektör, Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Diskussion: Urban Säwfenberg, verksamhetschef, akutkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Anna Wåström, verksamhetschef, akutkliniken, Capio S:t Görans sjukhus, Dag Larsson (S), ordförande, sjukvårdsdelegationen, SKL, Anders Widmark, ordförande, SENA, med flera.  

Lika med ändå så olika – vart är landets akutmottagningar på väg?

 

10:20 Sjuksköterskemottagning på akuten – kan det korta väntetiderna?

Sedan början av 2015 tar en erfaren sjuksköterska med specialistutbildning hand om patienter med lindriga och okomplicerade besvär, exempelvis skador som inte påverkar de vitala funktionerna, lindriga urinvägsinfektioner och lättare allergiska reaktioner, på akutmottagningen. Patienter som är i behov av en röntgenremiss eller provtagning får också hjälp. Med den nya arbetsordningen får sjuksköterskor mer ansvar som ska korta väntetiden för patienter som egentligen inte behöver träffa läkare.

Kenneth Jönsson, specialistsjuksköterska, akutmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

 

10:45 Paus.

 

11:10 Akutsjuksköterskan i frontlinjen - critical care på akuten.

Akutmottagningen i Sundsvall har under det senaste året satsat på ett internutbildningsprogram, så kallat ”Spetssköterska”. Utbildningen ska leda till att sjuksköterskan ska kunna stå i frontlinjen som absolut spetskompetens oavsett situation. På grund av platsbrist på IVA och avsaknaden av en intermediärvårdsavdelning, sker allt mer avancerad behandling på akutmottagningen och patienter med svår svikt i vitalfunktioner finns på akutmottagningen under flera timmar. Allt mer avancerad utrustning så som, BiPAP/CPAP, artärnålar, inotropi, sedering, patienter i ventilator och ultraljudsledd nålsättning, handhavs av sjuksköterskorna på akutmottagningen.

Fredrik Granholm, specialist i anestesi, intensivvård, akutsjukvård, medicinskt ledningsansvarig, ambulansöverläkare, Länssjukhuset i Sundsvall, med flera.

 

11:40 Ultraljud för sjuksköterskor i akutsjukvården – ett självklart arbetsverktyg?

Ultraljud på akutmottagningen har hittills varit förbehållet läkare. Men det finns många fördelar för sjuksköterskor att använda ultraljud i deras dagliga arbete i akutsjukvården. Ultraljud skapar bland annat möjligheter för snabb och säker kärlaccess vid hypovolemi, trauma, sepsis och anafylaxi - såväl hos barn som hos äldre patienter. Ultraljudet minskar även tidsåtgång och onödigt lidande för patienten. Ta del av hur ultraljudet kan användas av sjuksköterskor i den intrahospitala akutsjukvården.

Peter Lindberg, leg sjuksköterska, medicinteknisk ansvarig, utvecklingsansvarig, medicinkliniken, Capio Sankt Görans sjukhus, Christofer Muhr, Specialist internmedicin, biträdande överläkare, MAVA/IMA, medicinkliniken, Capio Sankt Görans sjukhus.

 

12:15 Lunch.

 

13.15 Hur hanterar man hot och våld på jobbet?

Risk för våld i arbetslivet är en alltmer aktuell fråga inte minst att en arbetsmiljö med hög våldsrisk kan leda till långvarig stress och ökad sjukfrånvaro. Men vad krävs för att förhindra våld på ett konstruktivt sätt? Hur ser situationsbundna triggers ut inom akutsjukvården? Hur planerar man ett samtal för att undvika hot eller våld? Hur ser de regelverk med lagar och annat ut som styr vårt arbete? Vilka verktyg kan vi använda för att undvika konflikter och hotfulla, aggressiva eller våldsamma upplevelser?

Maria Bauer, beteendevetare, föreläsare och författare av bland annat boken Hot och våld på jobbet.

 

13.50 Hanteringen av patienters missnöjdhet – att välja taktik och förhållningssätt.

Hur möter man patienter i kris och missnöjda patienter? Vad krävs det för förhållningssätt och förhandlingsteknik? Christer Tessmann, Nationell förhandlingskoordinator vid Rikskriminalpolisen, berättar om vilket arbete polisen gjort innan patienten kommer till akutsjukvården. Vilka vägar fungerar bäst i en förhandlingssituation med patienter och anhöriga?

Christer Tessmann, nationell förhandlingskoordinator, Rikskriminalpolisen. 

 

14.20 Akutmottagningen för våldtagna – en unik satsning i Sverige.

För tio år sedan öppnande Akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset. Nu, tio år senare utvecklar man mottagningen och kommer från och med den 15 oktober tar dem emot alla våldtagna och sexuellt våldsutsatta, oberoende av kön och könsidentitet. Studier visar på att våldtäkt mot män är oerhört mycket vanligare än man tror, 2014 anmäldes runt 370 våldtäkter på män och pojkar, enligt Brottsförebygganderådets statistik. I många landsting finns en osäkerheter om var en man kan få akut hjälp vid en våldtäkt, och hur undersökningen ska gå till.

Anna Möller, specialistläkare, ledningsansvarig läkare, akutmottagningen för våldtagna kvinnor, kvinnokliniken, Södersjukhuset, med flera.

 

14:50 Fika.

 

15:20 Omhändertagande vid forensisk omvårdnad – vad innebär det för sjuksköterskan?

Våldsdrabbade tas emot dagligen på akutmottagningar i Sverige. Omhändertagandet innefattar bemötande, spårsäkring och stöd som kräver särskild kunskap. Vårdpersonalens omhändertagande kan bli avgörande för den våldsdrabbades möjligheter till rättsskipning och återhämtning. Hur ska brottsoffer bemötas och undersökas när de kommer till akutsjukvåden? Vem ska göra vad när det gäller forensisk omvårdnad på arbetsplatsen? Vad behöver sjuksköterskan för stöd och kunskap i mötet med brottsoffret?

Josefin Rahmqvist Linnarsson, doktorand, forensisk omvårdnad, Linnéuniversitet ordförande, Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad.

 

15:50 Patientberättelse.

Talare presenteras inom kort.

 

16:20 Dagens avslutas.

 

Dag 2.

09:30 Moderator hälsar alla välkomna. 

 

09:35 Avbrott på akutmottagningen – en risk att räkna med?

Forskning visar att personalen på akutmottagningar uppfattar vissa avbrott som oproblematiska, både ur ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, medan andra avbrott uppfattas som negativa och störande. Det har bland annat visat sig att det är i samband med de störande avbrotten som risksituationer för patientsäkerheten uppstår men även ger en negativ påverkan på arbetsmiljö och effektivitet. Vad är det som orsakar att vissa avbrott uppfattas som icke-störande och andra som störande? Kan vi göra något åt det?

Lena Berg, sjuksköterska, doktorand, vårdutvecklingsledare akutkliniken Solna, Akutdivisionen Solna/Huddinge, Karolinska universitetssjukhuset.

 

10:10 Hur ska den svenska traumavården se ut i framtiden?

I oktober lämnar Socialstyrelsen sitt regeringsuppdrag om Traumavård som ska visa på vad den svenska sjukvården ska ta med i planeringen av sin traumavård om det uppstår en situation med ett större antal svårt skadade. Vad blev de viktigaste resultaten?

Representant från Socialstyrelsen.

 

10:40 Bensträckare.

 

11:00 Säker trauma vård – vad krävs för att förbättra traumaomhändertagandet?

Talare presenteras inom kort.

 

11:30 Akut andningssvikt och Non Invasiv Ventilation – hur används det i praktiken?

Non Invasiv Ventilation (NIV) är behandlingsform som kan vända sjukdomsförloppet hos en akut sviktande patient på bara några minuter. Det ger effektiv behandling med mindre risk för infektion och förbättrad överlevnadsfrekvens hos patienter med andningssvikt. Men hur kan NIV användas i verksamheten? Vad ska och vad kan behandlas med assisterad ventilation?

Peter Lindberg, leg sjuksköterska, medicinteknisk ansvarig, utvecklingsansvarig, medicinkliniken, Capio Sankt Görans sjukhus, Jonas Westman, bitr. överläkare, specialist internmedicin och akutsjukvård, flödesledare IMA, akutsektionen, medicinkliniken, Capio Sankt Görans sjukhus.

 

12:00 Programpunkt presenteras inom kort.

 

12:30 Lunch.

 

13:30 Programpunkt presenteras inom kort.

 

13:50 Nätdroger - ska man gå in på Flashback för att veta vad patienten har tagit?

Anders Helander, adjungerad professor, alkohollab, institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet och Karolinska universitetslaboratoriet.

 

14:20 HJÄLP! Patienten eller anhörig filmar mig, vad ska jag göra?

Talare presenteras inom kort.

 

14:50 Konferens avslutas med fika.

 

15:15 SENA Årsmöte. 

Öppet för alla medlemmar, medlemskap kan tecknas på plats.