Förtydligande gällande specialistexamen akutsjukvård

SENA har under de senaste månaderna erhållit oroande frågeställningar relaterat till specialistsjuksköterskeutbildningarna i Akutsjukvård. Bland annat anger sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen i akutsjukvård att chefer och administrativ personal ifrågasätter hurvida dessa utbildningar verkligen skall räknas som specialistutbildningar.

SENA kan i dialog Socialstyrelsen samt berörda högskolor (Sophiahemmet Högskola, Stockholm; Lunds Universitet, Lund; Linné-universitetet, Växjö; Örebro Universitet, Örebro; Uppsala Universitet, Uppsala) konstatera att den ändring i högskoleförordningen (1993:100) som utfärdades den 19 juni 2013 ger enskilda högskolor rätt att utfärda specialistexamen utifrån tillägget av annan viss inriktning (den så kallade 12:e inriktningen). Detta innebär att specialistsjuksköterske-examen i akutsjukvård på intet sätt skiljer sig från övriga specialistutbildningar som utges.

SENA kommer i samråd med Svensk Sjuksköterskeförening och övriga berörda aktörer driva denna fråga vidare mot Statens kommuner och landsting (SKL) för ett slutgiltigt besked i denna fråga.

Nedan följer SENAS korrespondens med Socialstyrelsen (20151205)

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor

(SENA)

Ni tar på er hemsida upp de tidigare fastställda inriktningarna avseende vidareutbildningar till specialistsjuksköterska (11 till antalet). Den ändring i högskoleförordningen (1993:100); som utfärdades den 19 juni 2013 som stipulerade ändring i lydelsen samt tillägg av annan viss inriktning(den så kallade 12:e inriktningen) och som trädde i kraft den 1 augusti 2013 finns dock inte med. Detta har resulterat i att de sjuksköterskor som utbildat sig i enlighet med examensordningen i bilaga 2 till Högskoleförordningen (1993:100) med mål för examina på avancerad nivå liksom för specialistsjuksköterskeexamen (bilaga 1) upplever en viss förvirring relaterat till denna skrivning. 

Vi är tacksamma om ni kan ändra texten på Socialstyrelsens hemsida så att den även innehåller ”den vissa andra inriktningen” (det tolfte tillägget) alternativt att man lägger till en förklarande text i syfte att klargöra att de inriktningar som nämns endast är exempel på de examina som finns avseende specialistsjuksköterskeexamen. 

Det skriftliga svaret vi erhöll ser ni nedan: 

Hej,

Jag tror att den sida som SENA refererar till är följande:https://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis,specialistkompetens/utbildadiannatland/sjukskoterska

Informationen på den sidan gäller utbildad i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. För de som har genomgått en vidareutbildning till specialistsjuksköterska i Sverige så finns ingen möjlighet att ansöka om rätt att få kalla sig specialistsjuksköterska hos Socialstyrelsen. Det följer av 4 kap. 4 § Patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) bl.a. att legitimerad sjuksköterska som avlagt specialistsjuksköterskeexamen ska ha rätt att kalla sig specialistsjuksköterska. Rätten att kalla sig specialistsjuksköterska följer alltså ”automatiskt” av examensbeviset.

Socialstyrelsen kommer se över den information som anges på hemsidan (länken ovan) så att korrekta uppgifter anges.

Med vänlig hälsning
xxxxxxx
Utredare