Årskrönika 2014

Årskrönika 2014 

Jag vill med denna hälsning rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar i Riksföreningen för Akutsjuksköterskor. Ert medlemskap betyder otroligt mycket!  Ert stora engagemang och stöd har resulterat i att SENA under 2014 cementerat sin position som representant för alla akutsjuksköterskor i landet. Ett av flera exempel på detta är SENAs delaktighet  i  dels Socialstyrelsens tvärprofessionella möte avseende traumavård samt dels  styrgruppen Säker Traumavård. I bägge fall har föreningen representerats av medlemmar med stor kompetens gällande traumaomhändertagande. SENAs styrelse får ofta förfrågningar gällande delaktighet i olika utredningar/paneler/projekt och har som mål att i dessa fall lyfta in enskilda medlemmar som representanter. Föreningen  skall vara med och påverka och förbättra den intrahospitala akutsjukvården!  - och därigenom också vår yrkesmässiga framtid och den utveckling som genomsyrar den moderna akutsjukvården.

För oss som förening har 2014 varit ett år fyllt av spännande händelser. Bland annat så har vi som ett led i SENAs profileringsstrategi ”landat” vår hemsida som nu i högre utsträckning än någonsin utgör riksföreningens basplattform, tillika så är vår Facebook-sida mycket välbesökt.

Övriga aktiviteter under 2014 som inneburit att vi som förening ytterligare positionerat oss har bland annat varit: SENAs medarrangörskap av Swedish Emergency Medicine Talks (SWEETs 2014) samt ett aktivt representantskap och utställning under Lust och Kunskap – Sjuksköterskedagarna. Vi har även representerats på den internationella arenan och då utav Liselotte Björk, SENAs representant i EuSEN.

Ja - mycket har hänt och ännu mer står inför dörren under 2015! Bland annat:

SENA  står ånyo som medarrangörer av Swedish Emergency Medicine Talks (SWEET 2015), vi har sedan länge planerat att skicka ut ett nyhetsbrev och detta hoppas vi kunna sjösätta under början 2015 och som ett ytterligare led i SENAs profileringsstrategi hoppas vi kunna ta fram en profileringskollektion.  Vi hoppas även kunna intensifiera vårt internationella samarbete, framförallt via EuSEN. En av de kanske största kommande utmaningarna som vi står inför är den blivande revideringen och uppdateringen av kompetensbeskrivning för Akutsjuksköterskor.

Min förhoppning är att SENA under 2015 skall bli en ännu starkare aktör att räkna med avseende att stärka akutsjuksköterskans profession och då bland annat relaterat till patientsäkerhet, arbetsmiljö samt utbildning.  Kom nu ihåg att avgörande för vår framgång och framtid är just Ditt och Dina kollegors engagemang i föreningen.

Min förhoppning är att Du känner av den uppskattning som finns i att du valt att engagera dig och att du precis som jag ser fram emot ett nytt SENA-år 2015. Ytterligare en förhoppning är att SENA har lyckats med intentionen att som organisation kunna svara upp mot just dina önskemål, behov och förväntningar på oss. 

Med detta hoppas jag att alla Akutsjuksköterskor får en jättefin Jul och ett Gott Nytt År!

 

Varma och innerliga hälsningar

Anders Widmark