Årskrönika 2015

Hej Kära medlemmar!

Om 2015 kan sägas mycket….

Under året som gått har vi fått ta del av rubriker som ”Smärtgränsen är nådd”, ”På landets akutmottagningar är personalen nära bristningsgränsen”, ”Nu måste större förändringar till för att klara det ökande patienttrycket”, ”Vi behöver akutsjuksköterskor!”. Massmedias bild av en akutsjukvård i totalt katastrofläge verifieras genom de otaliga mail och telefonsamtal från medlemmar som SENAs styrelse erhållit under de senaste månaderna.  

Vi akutsjuksköterskor har ofta en tendens att i hög grad fokusera på det som är undermåligt och måste förbättras, och kanske kan ett för stort fokus på det som är dåligt leda till att vi glömmer bort det som är positivt och bra. När vi retrospektivt betraktar det som endast kan benämnas ” katastrofåret 2015” måste vi också lyfta fram oss själva och vår centrala roll i att en total kollaps av akutsjukvården kunnat förhindras. Samtidigt står det klart att vi akutsjuksköterskor måste nå ett större inflytande i de beslutsfattande processer som styr våra verksamheter.

Många av de riksövergripande problemområden som akutsjukvården brottas med idag (vårdplatsbrist, undermåliga lokaler och arbetsmiljö, ineffektiva arbets-sätt, kontinuerligt ökande patientflöden, avsaknad av kompetensstegar etcetera) har lett till allt för många kortsiktiga och förhastade beslut på lokal nivå – ofta utan förankring hos oss som arbetar i verksamheten. För att hållbara lösningar skall kunna åstadkommas måste beslutsprocessen som ligger till grund för dessa lösningar präglas av en samsyn och en samverkan mellan beslutsfattare, dvs beställare och sjukhusledning, och de som de facto är experter på verksamheten, akutpersonalen.  

Vi Akutsjuksköterskor måste inkluderas i den beslutsprocess som syftar till att finna en långsiktig lösning på de problem som genomsyrar och sänker kvaliteten på den intrahospitala akutsjukvården! 

Vitalt är dock att denna oerhört viktiga dialog inte under några omständigheter präglas av en yrkesspecifik eller politisk rivalitet utan sker utifrån övertygelsen att en helhetssyn på patienten kräver en väl fungerande samverkan mellan samtliga yrkeskategorier. Tillika måste denna samverkan ske på nationell nivå utifrån behovet av en nationell samsyn. Redan idag så spelar SENA en central roll i de samverkande processer som inkluderas i och formar den intrahospitala akutvården. SENA har även bjudits in som icke politisk referens avseende bland annat den debatt som förs mellan opposition och beslutsfattare inom SLL (Stockholms läns landsting) avseende kompetensförsörjning på i huvudsak Stockholms akutvårdsenheter. Vår förhoppning är att SENA på samma sätt skall bjudas in i den politiska diskussionen i andra delar av Sverige.

SENAS vision är att vara en nationellt sammanlänkande aktör i frågor som inkluderar akutsjuksköterskor och intrahospital akutsjukvård. En del av detta är arbetet gällande en nationell samverkan kring de utbildningsfrågor som huvudsakligen ansluter mot föreningens medlemmar - exempelvis de frågeställningar som berör Specialistsjuksköterskeexamen inom akutsjukvård. SENA har under 2015 sammankallat berörda högskolor/universitet med syftet att nå en nationell samsyn mellan de lärosäten som utger specialistexamen inom akutsjukvård avseende det övergripande innehållet utbildningarna.

Under 2015 har styrelsen även fokuserat på profileringsfrågor och ett utökat samarbete med verksamheterna och övriga aktörer i den akuta vårdkedjan.  Ett exempel på detta är SENAs närvaro i sociala medier som till mångt och mycket ligger till grund för vår profilering och kommunikation med er medlemmar. Det intensiva arbetet med bland annat hemsidan och Facebook har även burit frukt i form av ett kraftigt ökat medlemsantal.

Det ökade medlemsantalet är i sin tur är en förutsättning för att vi skall kunna vara den tongivande aktör i debatten som vi önskar vara. Sprid gärna information gällande föreningen till era kollegor och dela gärna SENAs inlägg på Facebook!

En av de kanske mest tongivande aktiviteterna för styrelsen under året har varit och är projekteringen av den Nationella konferensen för Sjuksköterskor inom Akutsjukvård den 10-11 februari 2016, som arrangerasi samarbete mellan SENA och Dagens Medicin. SENA har traditionellt varit medarrangör på SWEETs som arrangeras av Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) - SENAs motsvarighet för läkare. Konferensen har ett mycket stort fokus på akutläkare och inför 2015  valde SWEETs att det så kallade "sjuksköterskespåret", som tidigare administrerats av SENA, skulle utgå. Medarrangörskapet i SWEETs har inneburit ett mycket stort åtagande för SENA och kan retrospektivt inte anses ha resulterat i någon direkt vinst för riksföreningen – exponeringen har varit försumbar och står inte i proportion till arbetsinsatsen. Medarrangörskapet har utöver detta inte genererat någon form av ekonomisk ersättning..

För att inte diskussionen avseende framtidens akutsjukvård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv helt ska avta och falna så beslutade styrelsen för SENA i maj 2015 att skapa en egen plattform för akutsjuksköterskor genom en nationell konferens för sjuksköterskor inom akutsjukvården. Syftet med konferensen är att etablera en nationell mötesplats för sjuksköterskor inom akutsjukvården – ett forum för utbyte av erfarenheter och formulerandet av nationella strategier med syftet att lyfta fram sjuksköterskans centrala roll i den akuta vårdkedjan. Om du överväger att gå på en konferens under 2016 så bör det bli vår egen!

Detta är en oerhört vågad satsning av en relativt ung förening utan egentliga "muskler" avseende varken ekonomi eller erfarenhet av dylika arrangemang. Utav den anledningen så är förhoppningen att så många av er som möjlighet bereds möjlighet att delta så att detta arrangemang blir ett återkommande och inte bara en tillfällig företeelse!

Förväntningen inför 2015 är att är att SENA skall bli en ännu kraftfullare aktör att räkna med gällande bland annat att stärka akutsjuksköterskans profession anslutande då bland annat mot patientsäkerhet, arbetsmiljö och utbildning.  Det som i alla hänseenden är avgörande för hur vi skall lyckas med detta är just Ditt och Dina kollegors engagemang i föreningen.

Förhoppningen är också att Du känner av den uppskattning som finns anslutande mot att just DU valt att engagera dig genom att ansluta dig till föreningen. Ytterligare en förhoppning är att SENA har lyckats med att svara upp mot just dina önskemål, behov och förväntningar på oss.

Med detta hoppas jag att alla Akutsjuksköterskor får ett Gott Nytt År!

 

Varma och innerliga hälsningar

SENAs styrelse

genom

Anders Widmark

Ordförande SENA