Replik UKÄ & SSF

Området Akutsjukvård befinner sig i kontinuerlig förändring - det intrahospitala akutvårdskontextet idag har få gemensamma nämnare med det vi såg för bara 20 år sedan. Arbetet på akutvårdskliniker genomsyras av högspecialiserad medicinsk-teknisk utrustning, komplexa vårdmiljöer och krav på multikompetent personal. Med ständigt ökande söktryck på landets akutmottagningar, äldre och sjukare patienter och en skenande utveckling gällande både diagnostik, övervakning och behandling ställs idag mycket höga krav gällande kompetens på akutklinikernas personalgrupper. Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA) grundades år 2007 utifrån ett identifierat behov av en riksförening för de sjuksköterskor som arbetar med akutsjukvård intrahospitalt.

Sedan 2008 har SENA med stöd från verksamhetschefer på nationell basis påtalat behovet av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvården.

  • Utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv krävs specialistsjuksköterskekompetens i det specifika kontextet, vilket samtliga aktörer är överens om.
  • Det är ett faktum att det intrahospitala akutvårdskontextet blöder personal.  Många akutmottagningar har idag hög personalomsättning med många nyutbildade sjuksköterskor  - ett stort problem eftersom modern akutsjukvård ställer höga krav på just erfarenhet och kompetens.
  • För att kunna behålla kompetent och erfaren personal är det därför essentiellt att kunna erbjuda medarbetarna möjlighet till kompetensutveckling och därmed också karriärsmöjligheter inom det egna kontextet

 

Under 2013 bar SENAs kontinuerliga lobbyverksamhet äntligen frukt då regeringen beslutade om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Ändringen innebar att examensbeskrivningen för specialistsjuksköterskeexamen utökades med en ny, viss annan inriktning - vilket i sin tur öppnade upp för en specialistutbildning inom akutsjukvård. I juni 2014 erhöll de första specialistsjuksköterskorna inom Akutsjukvård sin specialistexamen på Sophiahemmet Högskola.

Med anledning av Universitetskanslerämbetets (UKÄ) nationella utvärdering av specialistsjuksköterskeutbildningarna och Svensk Sjuksköterskeförenings (SSF) påföljande yttrande 22/10-2014 önskar Riksföreningen för Akutsjuksköterskor (SENA) lämna följande kommentar:

Det måste ses som en självklarhet att blivande specialistsköterskor inom akutsjukvård under VFU skall handledas av seniora specialistsköterskor inom akutsjukvård med en omfattade ämnesspecifik kompetens. En förutsättning för att detta skall kunna möjliggöras är att tillgången på specialistutbildade sjusköterskor med en hög ämnesspecifik kompetens inom akutsjukvård ökar inom en snar framtid. Utifrån det stora intresse som kan konstateras gällande Specialistsjuksköterskeutbildning inom Akutsjukvård – både från arbetsgivare, beställare och inom kontextet verksamma sjuksköterskor - så finns det goda förutsättningar för lärosätena att öka antalet platser och därigenom snabbt öka tillgången på yrkesspecifika handledare.

Vilka faktorer som eventuellt kan spela in gällande förutsättningarna för att en yrkesspecifik handledning skall kunna genomföras med en god kvalitet är öppet för spekulation. Kanske är det, som SSF påtalar, avsaknaden av en utökad nationell samverkan med tillgång till forskningsaktiva lektorer, docenter och professorer inom omvårdnad som är avgörande. Mer troligt är att behovet snarare ligger i en utökad samverkan mellan lärosäten, arbetsgivare och professionsföreträdare.

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) rekommenderar vidare en flexibel utbildningsstruktur för specialistutbildningarna med syftet att underlätta samläsning mellan de olika specialistinriktningarna och mellan olika lärosäten – något som SENA inte instämmer med. SENA har sedan uppstarten hävdat att en yrkesspecifik autonomitet anslutande mot den intrahospitala akutsjukvården i alla hänseenden är att föredra såväl utbildnings- som yrkesmässigt.  Denna ståndpunkt grundar sig dels i

  • SENAs förförståelse för de förutsättningar som råder inom det intrahospitala akutvårdskontextet och de skillnader som föreligger mellan exempelvis prehospital akutsjukvård och intrahospital akutsjukvård
  •  men även i de behov som verksamheterna ger uttryck för.

 

Samläsning mellan olika inriktningar skulle vara ogynnsamt för den kontextbundna autonomiteten. Vi ser det som självklart att berörda lärosäten samverkar gällande kursplaner och innehåll utifrån Kompetensbeskrivningen för Akutsjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007)

Ytterligare faktorer som är av betydelse i sammanhanget är politikernas och arbetsgivarens ansvar i denna process. Så länge dessa aktörer inte specifikt efterfrågar och bekostar utbildning för specialistsjuksköterskor i Akutsjukvård så kommer inte antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom akutsjukvård att öka i den omfattning som krävs för att kunna erbjuda yrkesspecifik handledning med en god kvalitet. Arbetsgivarna bör därför prioritera utbildningsinsatser som syftar i att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor inom akutsjukvården. En förutsättning för att kunna möjliggöra detta är att de statliga medlen ökar avseende reguljära studieplatser på de lärosäten som idag utger specialistexamina inom akutsjukvård.

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor ställer sig frågande till att SSF uttalar sig i denna viktiga fråga utan att först konsultera de nätverk och riksföreningar som utgör föreningens kunskapsbas inom respektive specialområde.

 

STYRELSEN

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor

(SENA)

akutsjukskoterska@outlook.com

 

Kontakt: Anders Widmark, Ordförande

T: 070 4203596