Debattinlägg

Ökad mortalitetsrisk ansluter mot sjuksköterskors utbildningsnivå och arbetsbelastning

I Lancet presenteras idag en studie (Ailken L, et al. Lancet. Epub 26 feb 2014. doi: 10.1016/S0140-6736(13)62631-8) som undersökt hurtillvida sjuksköterskors utbildning och arbetsbelastning påverkar om patienter avlider till följd av vanliga kirurgiska ingrepp. Detta är en av de största studier som någonsin gjorts gällande hur sjuksköterskors arbetsvillkor och utbildningsnivå påverkar patientsäkerheten. Författarna har följt mer än 26 000 sjuksköterskor och deras mer än 400 000 patienter. Resultatet är anmärkningsvärt men likaledes inte helt oväntat. Mortaliteten var större bland de patienter vars sjuksköterskor haft ansvar för många patienter, dvs en hög arbetsbelastning. Likaså påverkades mortaliteten av sjuksköterskornas utbildnings nivå.  

Studien lyfts fram i Läkartidningen (http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2014/02/Fler-avled-pa-avdelningar-dar-sjukskoterskor-hade-manga-patienter/) där Anders Hansen konstaterar att studien även är relevant ur ett hälsoekonomiskt perspektiv utifrån premissen att anställningskostnader för ytterligare sköterskor och ytterligare utbildningsinsatser kan visa sig vara välinvesterade pengar när det gäller vårdkvalitet.

SENA arbetar sedan många år med att lyfta fram behovet av specialistutbildning för sjuksköterskor inom akutsjukvård. En utbildning som direkt ansluter till det intrahospitala kontextet utifrån tanken att en ökad kompetensnivå leder till ökad patientsäkerhet i den akuta vårdkedjan. En plausibel bidragande faktor till den ökade mortaliteten kan vara försenad upptäckt eller bristande förståelse för tidiga varningssignaler gällande svikt i vitala funktioner. 

Det är dags att inse allvaret. Arbetsbelastningen på våra akutklinker leder idag till att många kollegor väljer att lämna kontextet, resterande kollegor går på knäna för att söka bibehålla patientsäkerheten.

Det är dags för politiker och beslutsfattare att ta sitt ansvar och avsätta centrala medel för förbättring av arbetsvillkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling för Akutsjuksköterskor!

 

SENAs styrelse

genom 

Anders Widmark (Ordförande SENA)

Gunnar Modin  (Styrelseledamot SENA)