Länkar

På den här sidan hittar du länkar som är relevanta för sjuksköterskor med intresse för ätande och nutritionsfrågor i vård och omsorg.

Organisationer och myndigheter

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) 

British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN) 

Dansk Selskab for Klinisk Ernaering

Dietisternas Riksförbund

European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN)

Hushållningssällskapet

Livsmedelsverket

Norsk Selskap for Klinisk Ernnaering

Senior Alert

Socialstyrelsen (sökord nutrition)

Svensk Förening för Klinisk Nutrition

Svensk Sjuksköterskeförening

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  (sökord nutrition)

Swedish Society for Enteral and Parenteral Nutrition (SWESPEN)

Lagar och regelverk

SOSFS 2014:10 Förebyggande av och behandling vid undernäring. Stockholm: Socialstyrelsen.

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2008:355 Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 2006:804 Livsmedelslag. Stockholm: Landsbygdsdepartementet.

SFS 2006:813 Livsmedelsförordning. Stockholm: Landsbygdsdepartementet.

SLVFS 2000:14 Livsmedel för särskilda näringsändamål. Uppsala: Livsmedelsverket.

SLVFS 2000:15 Livsmedel för speciella medicinska ändamål. Uppsala: Livsmedelsverket