Utbildning/konferenser

Aktuella utbildningar och konferenser kommer att finnas på denna sida

Specialistutbildning i Infektion startad av Röda korsets Högskola i samarbete med Karolinska i januari 2016

 _______________________________________________________________

Utbildningsdagarna 2019

blir under Infektionsveckan i Jönköpng 14-17 maj i samarbete med infektionsläkarna och Mikrobiologer

 

 

 

Årmöte 2019

 

Intresseföreningen för Infektionssjuksköterskor

Kallelse till årsmötet 2019-05-16 Jönköping

 

§ 1 Mötets öppnande                                          

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare

§ 4 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

§5  Val av två stycken rösträknare

§ 6 Godkännande av dagordningen

§ 7 Verksamhetsberättelse och revisonsberättelse

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

§ 9 Styrelsens förslag till verksamhetplan och budget.

§ 10 Behandling av inkomna motioner

§11 Medlemsavgiftens storlek

§ 12 Val av ordförande och ledamöter, väljs på två år, enligt valberedningens förslag

  • Ordförande                               (jämna år)                           
  • Kassör                                     (ojämna år)                         
  • Ledamot 1,                              (jämna år)     
  • Ledamot 2,                              (ojämna år)                           
  • Ledamot 3,                              (jämna år)                           
  • Ledamot 4,                              (ojämna år)                         

                         

 

§ 13 Val av revisor och suppleant

a) Revisor 1

b) Revisor 2

§ 14 Val av valberedning

3 st varav de utser en sammankallande sinsemellan

§ 15 Stadgeändringar

§16 Övriga frågor

§17 Infektionsveckan 2020

 §18 Beslut

§19 Mötets avslutande