Efterhandledning

Riktlinjer Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening ser efterhandledning (handledning på handledning) som en förtroendefråga. Rekrytering sker via reell kompetens och det förtroende man röner i att kunna handleda på handledning.

 Det ligger ett Etiskt ansvar i att ta uppdrag som efterhandledare. Således bör man som efterhandledare tydligt kunna formulera:
- mål för efterhandledning/handledning
- ansvar
- vilken kvalitet man eftersträvar
- vem och vilka värderingar man företräder. Det är en fråga om både profession och person, som gör en efterhandledare och i det ligger begreppen; omdöme – motiv – medvetenhet Den som tar uppdrag som efterhandledare, bör ha minst 5 års erfarenhet av egen efterhandledning på sitt handledarskap och den bör vara dokumenterad. Rollsammanblandning bör undvikas. Exempelvis bör handledaren ej samtidigt vara i chefsställning i förhållande till den handledde. Inte heller bör den handledde vara i chefsställning till handledaren.

Du som önskar ansöka om att finnas på listan över efterhandledare på hemsidan är välkommen att kontakta föreningen omvardnadshandledning@gmail.com