Årsmöte 2016 Visby

Dagordning årsmöte FSGS 2016

 Tid: Onsdag 11 maj kl. 16.30

Plats: Wisby Strand

Lokal: Donners

 

§ 1            Mötets öppnande

§ 2            Frågan om mötets behöriga utlysande

§ 3            Godkännande av dagordning

§ 4            Val av ordförande att leda förhandlingarna

§ 5            Val av årsmötessekreterare

§ 6            Val av justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

§ 7            Verksamhetsberättelse

§ 8            Förvaltningsberättelse

§ 9            Revisionsberättelse

§ 10          Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11          Verksamhetsplan samt budget

§ 12          Motioner

§ 13          Styrelsens förslag till årsmötet

§ 14          Medlemsavgiftens storlek

§ 15          Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

§ 16          Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17          Val av valberedning

§ 18          Övriga frågor

§ 19          Mötets avslutande

 

Välkomna!