Stadgar

 

 

 

FSGS Stadgar 

§1 Föreningens ändamål

Föreningen för sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige, FSGS ( arbetsnamn) är en professionell sammanslutning för legitimerade sjuksköterskor verksamma inom gastroenterologisk vård. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening.

Föreningens syfte är att bidra till utvecklingen av omvårdnaden för patienterna vid gastroenterologisk sjukdom genom att;

-verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom gastroenterologi genom att främja, utbildning, utveckling och forskning inom gastroenterologisk omvårdnad.

-vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt.

-stimulera och medverka till vidareutveckling av den omvårdnadsvetenskapliga forskningen inom gastroenterologi.

§2 Verksamhet

Föreningen utövar sin verksamhet genom

årsmöte

styrelse

§3  Medlemskap

Legitimerad sjuksköterska som arbetar inom eller med intresse för gastroenterologisk vård har rätt att bli medlem. Medlemskap sökes skriftligt. Medlemskap beviljas av styrelsen.

§4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. Medlem som vill utträda ur föreningen ska meddela detta skriftligt. Medlem som underlåter att betala medlemsavgift utesluts ur föreningen.

§5 Årsmöte

Årsmöte hålls en gång per år. Kallelse utgår via e-mail till föreningens medlemmar. Dagordning, valberedningens förslag, motioner och styrelsens förslag ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna så begär skriftligen.

Rösträtt vid årsmötet har samtliga närvarande medlemmar som erlagt årsavgift. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i beslut av ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisor eller valberedning.

På årsmötet ska följande frågor behandlas:

Frågan om årsmötets behöriga utlysande

Val av ordförande att leda förhandlingarna

Val av årsmötessekreterare

Val av justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.

Verksamhets och revisionsberättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen

Verksamhetsplan samt budget

Motioner

Styrelsens förslag till årsmötet

Medlemsavgiftens storlek

Val av ordförande och ledamöter i styrelsen

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val av valberedning

§6Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande organ.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt tre styrelseledamöter. Styrelsens mandatperiod är två år.

Årsmötet väljer två styrelsesuppleanter vars mandatperiod är ett år.

Styrelsen ska hålla minst tre protokollförda möten per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen utser minst två ledamöter som är firmatecknare för föreningen.

§7 Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och har till uppgift att förbereda val till ordförande, styrelseledamöter och revisorer. Ledamöternas mandatperiod är ett år.

§8 Revision

Räkenskapsåret omfattar 1/1 tom 31/12. Räkenskaperna ska överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet.

På årsmötet väljs två ordinarie revisorer och en revisorssuppleant med en mandatperiod på ett år.

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och förvaltning .

§9 Stadgeändring

Beslut om ändringar av stadgar kan beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

§10 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.  Vid ev upplösning av föreningen ska pengarna lämnas till Mag-tarmfonden.