Hälsosamma levnadsvanor

I arbetet med Hälsosamma levnadsvanor är FRS representerad och delaktigt via flera samarbetspartners. Detta ger en möjlighet att påverka arbetet mot en mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård samt en möjlighet för sjuksköterskeprofessionens utveckling.

Socialstyrelsens riktlinjer berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida om Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) arbetar aktivt för att införa de nya nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyggande metoder. SSF har producerat informationsmaterial och filmer för att ge sjuksköterskor tips och råd om att arbeta med levnadsvanor. Läs mer om SSFs Levnadsvaneprojekt i ett nytt fönster och ta del av deras material här.

Levandsvanearbete inom Reumatologi (LiR) startade under 2015 för att utarbeta en modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatologisk vård. Projektet finansieras av Socialstyrelsen och är ett professionsöverskridande arbete tillsammans med bl.a. Svenska Läkaresällskapet. Läs mer om levnadsvanor på Svenska läkaresällskapet i nytt fönster . Du kan se en sammanfattning för 2015-2016 här. Ett första ukast till modellen presenterades som poster under Reumaveckan i Umeå 2016. I Reumabulletinen 112-4-2016 kan du läsa om arbetet under abstract nummer 47.Rapport med beskrivning av delkomponenterna publicerades 2016.Läs rapporten här

 

Nu är modellen för Levnadsvanearbete inom reumatologi klar!

I samband med Reumadagarna i Västerås september 2017 lanserade arbetsgruppen för LiR (Levnadsvanearbete inom reumatologi) modellen med dess material. Under året har dessutom modellen presenterats i olika sammanhang på landets reumatologiska kliniker och inom patientorganisationen Reumatikerförbundet av arbetsgruppens medlemmar, detta arbete kommer även fortsätta under den första delen av 2018.

Levnadsvanearbetet berör levnadsvanorna: Matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och rökning. Modellen och materialet vänder sig till sjukvårdspersonal för att underlätta samtalen om levnadsvanorna med personer som lever med reumatisk sjukdom och som ett stöd för att lotsa personer rätt som vill förändra en eller flera ohälsosamma levnadsvanor för att uppnå en bättre hälsa. Arbetsgruppen ansöker nu ytterligare finansiering för att dessutom ta fram ett patientinformationsmaterial om de olika levnadsvanorna.

Läs mer om modellen och ladda hem informationsmaterial och filmer på Svenska Läkarsällskapets hemsida 

LiR modellen beskriver Levnadsvanearbete inom reumatologi, och arbetsmaterial att ladda hem finns här