ASTA historik

 

ASTA är en specialistsektion för astma- allergi- och KOL sjuksköterskor. Föreningen bildades i Göteborg 1985 och har mellan 500-600 medlemmar. ASTA har från början arbetat för utbildning I astma, allergi och KOL för sjuksköterskor och det arbetet fortsätter ännu idag. Föreningen har nu gjort en sammanställning utifrån de sex kärnkompetenserna över vad en astma-, allergi- och KOL sjuksköterska med utbildning på avancerad nivå bör behärska:

  1. Personcentrerad vård: Självständigt utifrån patientens berättelse kunna initiera och påbörja utredning och behandling i astma, allergi och KOL.
  2. Samverkan i team: Självständigt kunna identifiera luckor i teamet och initiera interprofessionell samverkan (teamarbetet).
  3. Evidensbaserad vård: Kunna avgöra när det är lämpligt att göra avsteg från behandlingsriktlinjer och vårdprogram. Delta i arbetet att ta fram riktlinjer och program, systematiskt och på vetenskaplig grund.
  4. Förbättringsarbete: Självständigt kunna initiera och utföra kvalitets- och förbättringsarbete
  5. Säker vård: Vara ansvarig och kunna leda ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som att använda och tolka bedömningsinstrument och beslutsunderlag samt åtgärda dess konsekvenser. Kunna identifiera riskfaktorer i patientsäkerheten på både individnivå och organisationsnivå.
  6. Informatik: Stödja och vägleda patienterna att sortera bland digital information samt vara med och utveckla eHälsa.