Om oss

ASTA är en specialistsektion för astma- allergi- och KOL sjuksköterskor. Föreningen bildades i Göteborg 1985 och har cirka 600 medlemmar.

ASTA:s medlemmar verkar inom en rad olika arbetsområden och specialiteter t.ex: barn lung-allergi, vuxen lung-allergi, ÖNH och primärvård, samt arbetar som allergikonsulenter. Föreningen är en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se 
 ASTA:s uppdrag är:

  • att verka för sjuksköterskors utbildning och fortbildning inom ämnesområdet
  • att stimulera och medverka till vidareutveckling av omvårdnaden och annan forskning kring patienter med astma, allergi och annan överkänslighet samt KOL
  • att utveckla professionen hos sjuksköterskor som arbetar med patienter med astma, allergi och annan överkänslighet samt KOL
  • att sprida information om de verksamheter som sjuksköterskor utför bland patienter med astma, allergi och annan överkänslighet samt KOL
  • att verka för samarbete med andra yrkeskategorier
  • att delta i internationellt samarbete

 

ASTA ur ett etiskt perspektiv

Åtgärderna enligt uppdraget har till syfte att förbättra hälsan för patienter med astma-, allergi- och KOL och deras närstående, avseende livslängd och livskvalitet. Patienterna bör behandlas med ett personcentrerat synsätt. ASTA har ett ansvar att, ur ett folkhälsoperspektiv, påverka skadliga samhällsmiljöer som har ett ogynnsamt inflytande på patienter med astma-, allergi- och KOL samt personal som arbetar med dessa sjukdomsgrupper. Det finns en risk att vården till patienter med astma-, allergi- och KOL är ojämlik över landet vilket ASTA försöker åtgärda via utbildningsinsatser och genom medverkan i olika övergripande instanser. Hälso- och sjukvårdens organisation av astma-, allergi- och KOL-vården kan vara en av orsakerna till ojämlik vård.  ASTA försöker utjämna detta genom att utarbeta olika omvårdnadsdokument. 

Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården, SBU