Folkhälsorapport 2017

Utdrag ur Folkhälsomyndighetens rapport om sjuklighet

Utdrag ur folkhälsomyndighetens rapport om sjuklighet:  Självrapporterad allergi* 16–84 år Förgymnasial: 27 procent 2016 Gymnasial: 31 procent 2016 Eftergymnasial: 33 procent 2016  Ökade i samtliga grupper

Självrapporterad astma* 16–84 år Förgymnasial: 12 procent 2016 Gymnasial: 10 procent 2016 Eftergymnasial: 9,8 procent 2016 Förgymnasial: Oförändrad Gymnasial: Ökade Eftergymnasial: Oförändrad

Daglig tobaksrökning 16–84 år 16–29 år: 7,7 procent 2016 30–44 år: 6,8 procent 2016 45–64 år: 11 procent 2016 65–84 år: 9,0 procent 2016  Minskade i samtliga grupper