Våra publikationer

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer inom omvårdnad riktar sig till dig som är sjuksköterska eller sjuksköterskestudent.

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer i bokstavsordning

Barnsjuksköterska

Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Barnsjuksköterska
Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Broscher i svensk sjukvård

Kurt Kaijser berättar om sjuksköterskebroschernas historia fram till 1985, presenterade med färgbilder och text. 64 sidor.

Broscher i svensk sjukvård
Bild på omslag Broscher i svensk sjukvård

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.

Det här är Svensk sjuksköterskeförening
Fotografi på sjuksköterskor

Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor

Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.

Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor
Omslag Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.

En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier
Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.

Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?
Bild på omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning
Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning
Bild på framsida

Evidensbaserad vård och omvårdnad

I den nya reviderade upplagan av Svensk sjuksköterskeförening om evidensbaserad vård och omvårdad kan du läsa om sjuksköterskans ansvar och vad som krävs för att bedriva evidensbaserad vård.

Evidensbaserad vård och omvårdnad
Bild på omslag SSF om... Evidensbaserad vård och omvårdnad

Familjefokuserad omvårdnad

I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa om vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.

Familjefokuserad omvårdnad
Omslag SSF om... Familjefokuserad omvårdnad

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

Implementering

Ny kunskap, grundad på såväl erfarenhet som forskning, medför att vård- och omsorgsverksamheten utvecklas. En förutsättning för att evidensbaserad vård och omvårdnad etableras är att forskningens resultat används.

Implementering
Bild på omslag SSF om... Implementering

Jämlik vård och hälsa

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

Jämlik vård och hälsa
Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

Rigmor Wendt skriver om sjuksköterskan Kerstin Nordendahl som på flera sätt haft en avgörande betydelse för sjuksköterskeyrkets utveckling. Nordendahls gärning är värd att lyftas fram både ur ett sjuksköterske-, kvinno- och samhällsperspektiv.

Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden
Bild på omslag Kerstin Nordendahl - en sjuksköterska i tiden

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering
Bild på omslag Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad
Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Läs mer i broschyren Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

Svensk sjuksköterskeförening har i rapporten Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete utvärderat metoder i omvårdnad i anslutning till SBU:s Alertråds arbete.

Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete
Bild på omslag Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

Nationellt fackspråk och terminologier

Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och med sådan kvalitet att den bidrar till en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov.

Nationellt fackspråk och terminologier
Bild på omslag SSF om... Nationellt fackspråk och terminologier

Om adekvat bedömning av kroppstemperatur

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för för adekvat bedömning av kroppstemperatur. Bedömningen av kroppstemperatur har stor betydelse för i klinisk praxis för beslut om omvårdnad, medicinsk diagnos, behandling och laboratorietester.

Om adekvat bedömning av kroppstemperatur
Bild på omslag Re-Aktion för adekvat bedömning av kroppstemperatur

Om att minska risken för sömnstörningar

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för sömnstörningar. Sömn är ett grundläggande fysiologiskt behov hos människan. Sömnen påverkar både vår livskvalitet, vårt psykiska och fysiska välmående, hur vi fungerar dagtid samt vår förmåga att hantera stressorer i vardagen.

Om att minska risken för sömnstörningar
Bild på omslag Re-Aktion för att minska risken för sömnstörningar

Om att minska risken för skador på urinblåsan

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag för att minska risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård.

Om att minska risken för skador på urinblåsan
Bild på omslag Re-Aktion om att minska risken för skador på urinblåsan i samband med sjukhusvård

Om läkemedelshantering

Läkemedelshantering är en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor. Sjuksköterskor tar emot ordination, iordningställer och administrerar läkemedel till patienter samt utvärderar läkemedlets effekter och eventuella bieffekter.

Om läkemedelshantering
Bild på omslag Re-Aktion om läkemedelsahantering

Om perifer venkateter

I det här kunskapsunderlaget kan du läsa om riktlinjer för inläggning och skötsel av perifer venkateter (PVK) så att den ger minsta möjliga obehag och lidande för patienten.

Om perifer venkateter
Omslag Re-Aktion om inläggning och skötsel av perifer venkateter

Om spolning av kvarvarande urinkateter

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter, KAD (Kateter á demuer).

Om spolning av kvarvarande urinkateter
Bild på omslag Kunskapsunderlag i serien Re-Aktion

Omvårdnad - forskning och framtid

Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

Omvårdnad - forskning och framtid
Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

Omvårdnad och god vård

Alla patienter har rätt till en god och säker vård. De har också rätt att förvänta sig att inte behöva riskera skada på grund av misstag som hade kunnat undvikas.

Omvårdnad och god vård
Omslag SSF om... omvårdnad och god vård

Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

Varje år får cirka 30 000 personer diagnosen stroke. De kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningarna är stora och omvårdnadens kvalitet är avgörande för patientens välbefinnande och för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskan har en central roll i den professionella omvårdnaden, oberoende av var i vårdkedjan vården ges.

Omvårdnad vid Stroke - State of the Art
Bild på omslag Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

På uppdrag av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse har Stina Valdenäs granskat publicerade forskningsartiklar i tidskriften Omvårdnadsmagasinet åren 2003 till och med 2011.

Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar
Bild på omslag Granskning av Omvårdnadsmagasinets publicering av forskningsartiklar

Personcentrerad vård

Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov.

Personcentrerad vård
Bild på omslag SSF om... Personcentrerad vård

Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad

Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad, avser att vara ett styrdokument för godkännande av handledare och även utgöra en rekommendation till landets högskolor/universitet, vid utformning av ledarutbildning för yrkesmässig handledning i omvårdnad.

Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad
Omslag Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården
Omlagsillustration med kugghjul

Satsa på specialistsjuksköterskan

Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialistsjuksköterskan. Först när vården bedrivs med relevant kompetens blir den säker, trygg och kostnadseffektiv.

Satsa på specialistsjuksköterskan
Fotografi: ambulanssjuksköterska springer med patient i sjukhussäng

Sjuksköterska inom hälsoinformatik

Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå.

Sjuksköterska inom hälsoinformatik
Omslag till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hälsoinformatik

Sjuksköterska inom njurmedicinsk omvårdnad

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad ger uttryck för den kompetens som Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNSF) anser att en sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad bör besitta.

Sjuksköterska inom njurmedicinsk omvårdnad
Omslag tilll Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för leg sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad

Sjuksköterska med specialisering i diabetesvård

Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård anser att en sjuksköterska behöver för att arbeta inom diabetesvård.

Sjuksköterska med specialisering i diabetesvård
Omslag Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård

Sjuksköterska med specialisering i smärtvård

Kompetensbeskrivningen kan användas som grund för utveckling av kursplaner för smärtutbildning på högskolenivå samt för utveckling av funktionsbeskrivningar för smärtsjuksköterskor inom olika verksamhetsområden.

Sjuksköterska med specialisering i smärtvård
OMdlag  Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering i smärtvård

Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård

Kompetensbeskrivningen skildrar den kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan vårdgivare.

Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård
Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård

Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.

Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol
Omslag Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi

Kompetensbeskrivningen redogör för den unika kompetens som krävs för att arbeta inom dermato-venereologi och bygger på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.

Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi
Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi

Sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens.

Sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård
Omslag till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård

Sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen.

Sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad
Omslag Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad

Sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens.

Sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad
Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad

Sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad

Kompetensbeskrivningen beskriver en kompetens för specialistsjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad på avancerad nivå. Dokumentet är indelat i tre huvudområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

Sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad
Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi
Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

Sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård

Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården.

Sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård
Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård

Sjuksköterska med specialisering inom öron -, näs- och halssjukvård

Kompetensbeskrivningen skildrar den unika kompetens som krävs för sjuksköterskor inom ÖHN-området (öron, näsa, hals).

Sjuksköterska med specialisering inom öron -, näs- och halssjukvård
Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom öron-, näs- och halssjukvård

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre
Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

Kompetensbeskrivningen tydliggör kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor.

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård
Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård
Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
Omlsag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

Sjuksköterskans profession

De gemensamma kriterierna för en profession är att den: vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde, leder till legitimation, följer etiska regler, är autonom, värderas högt av samhälle, tillhör en nationell organisation.

Sjuksköterskans profession
Bild på omslag SSF om... sjuksköterskans profession

Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.

Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation
Bild på omslag av publikationen

Sjuksköterskornas hus

I den här broschyren tar Anna Götlind med läsaren på en snabb resa genom föreningens historia via unika föremål i föreningens historia och ordförandeporträtt som finns i Sjuksköterskornas hus.

Sjuksköterskornas hus
Bild på omslag Sjuksköterskornas hus

Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

Åke Olsson berättar om hur hans syster Cecilia år 1933 for från Tollarp i Skåne och köpte fastighet norr om Åreskutan samt hur Ödetorpet kom i Svensk sjuksköterskeförenings ägo.

Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse
Bild på omslag Sjuksköterskornas Ödetorp - en fjällbygdsberättelse

Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.

Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats
Omslag Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, EMI

Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård
Omslag Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens.

Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård
Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård

Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård
Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård

Specialistutbildad ambulanssjuksköterska

Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Specialistutbildad ambulanssjuksköterska
Omslag Kompetensbeskrivning för specialistutbildad ambulanssjuksköterska

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa

I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienters och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare.

Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa
Omslag Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa

Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

I Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan skildrar Anna Götlind föreningens historia ur ett övergripande och samhällsrelaterat perspektiv: hur föreningen bildas, utvecklas och förändras, och i vilka sammanhang den verkar.

Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan
Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförening 100 år - bilder av sjuksköterskan

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor vill stimulera i debatten om vad som krävs av sjuksköterskors utbildning för en god, säker och trygg patientvård.

Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor
Bild på omslag Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfråg

Säker vård

Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner
Bild på omslag Säker vård

Teamarbete och förbättringskunskap

I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.

Teamarbete och förbättringskunskap
Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

Teamets kommunikation inom vård och omsorg

Teamets kommunikation inom vård och omsorg
Bild på framsidan av publikationen "Teamets kommunikation mellan vård och omsorg"

Telefonsjuksköterska

Kompetensbeskrivningen beskriver telefonsjuksköterskans unika och professionella kompetens.

Telefonsjuksköterska
Omslag Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska

Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.

Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden
Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

Värdegrund för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.

Värdegrund för omvårdnad
Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

Äldre personers rätt till omvårdnad

År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet. Vård och omsorg av äldre skall vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov.

Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens
Omslag till Äldrepersoners rätt till omvårdnad - behov, kompetenser, myter och evidens