Omvårdnad - en fråga om liv och död

Sjuksköterskebristen leder till uppskjutna operationer, långa vårdköer och överbeläggningar som numera tillhör vardagen inom hälso- och sjukvården. Forskning inom kirurgisk och medicinsk vård visar att dödligheten ökar när andelen sjuksköterskor per patient minskar. För att åskådliggöra vilken bredd och kompetens omvårdnaden omfattar beskrivs i broschyren fyra ganska typiska patientberättelser som sjuksköterskor möter i sin vardag.

Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

Vården vid sjukhusen är komplex och kunskapsintensiv samtidigt som vårdtiden krymper. Patienter som skrivs in på sjukhus är svårt sjuka. Därför krävs rätt kompetens för en säker vård. Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten. Bristen på sjuksköterskor i vården är allvarlig och hotar patientsäkerheten.

Sjuksköterskans omvårdnadskompetens innebär en avgörande skillnad för vårdens möjligheter att skapa en säker vård med hög kvalitet. Det finns ett samband med högre dödlighet ju fler omvårdnadsaktiviteter som uteblivit till följd av låg sjuksköterskebemanning.

Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritisk till att vårdgivare försöker lösa bristen på sjuksköterskor genom att förorda lägre kompetens. Undersköterskor behövs i teamet men kan inte ersätta sjuksköterskor.

”Omvårdnad - en fråga om liv och död” riktar sig till främst beslutsfattare och politiker inom hälso- och sjukvård, men även till sjuksköterskor som vill belysa omvårdnadens bredd och sjuksköterskans kompetens. I broschyren kan du läsa om fyra patientberättelser, skrivna av erfarna sjuksköterskor, som visar sjuksköterskans och omvårdnadens betydelse för patienter och närstående.

Omvårdnad - en fråga om liv och död (pdf, 973 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ - en fråga om liv och död från vår webbutik

Fler publikationer inom området kvalitet

 • eHälsa

  Sjuksköterskors engagemang och kunskap är viktigt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Svensk sjuksköterskeförening anser att e-hälsa ska stödja en personcentrerad vård.

 • Etik

  Här hittar du Svensk sjuksköterskeförenings utgivna publikationer inom det etiska området. Publikationerna berör bland annat professionens etik, mänskliga rättigheter i vården och etiska riktlinjer.

 • Evidensbaserad omvårdnad

  Sjuksköterskor har ansvar att tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om sjuksköterskans ansvar och hur man bedriver evidensbaserad omvårdnad kan du läsa om i våra publikationer inom området.

 • Forskning och utveckling

  Svensk sjuksköterskeförening arbetar med utveckling av omvårdnad, både genom forskning och genom att dess resultat sprids till kliniskt verksamma sjuksköterskor.

 • I samverkan med sektioner

  Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk består av drygt 50 sammanslutningar av sjuksköterskor som är intresserad av ett specialområde inom

 • Hälsofrämjande

  Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till utvecklingen av en omvårdnad som innebär att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

 • Kompetensbeskrivningar och riktlinjer

  Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med ett antal sektioner tagit fram kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering i olika områden.

 • Kvalitet

  Genom att utveckla kvaliteten på omvårdnadsarbetet ökar förutsättningarna för att patienten får en allt bättre vård. En del i arbetet med kvaitetsutveckling är att att ta fram och sprida olika skrifter inom området kvalitet.

 • Om Svensk sjuksköterskeförening

  Under den här rubriken hittar du publikationer om Svensk sjuksköterskeförening och föreningens historia.

 • Svensk sjuksköterskeförening om

  Under rubriken Svensk sjuksköterskeförening om… synliggör vi ställningstaganden kring strategiskt viktiga områden för att bedriva god omvårdnad.

 • Re-Aktion: kunskapsunderlag för en säkrare vård

  Frågan om patienternas säkerhet i vården engagerar såväl allmänhet och forskare som vårdens professioner och andra ansvariga för vård och omsorg. Genom kunskapsunderlagen i serien Re-Aktion vill vi lyfta fram omvårdnadsforskningens betydelse för en god och säker vård.

 • Utbildning

  Utvecklingen framåt går mot att omvårdnad blir allt mer specialiserad. Vårdens och omsorgens intensiva utveckling ställer nya krav på sjuksköterskors kompetens.