Teamets kommunikation inom vård och omsorg

Enligt Socialstyrelsens beräkningar inträffar cirka 110 000 vårdskador årligen i den svenska hälso- och sjukvården. Bristande kommunikation mellan patienter och vårdpersonal, men också inom och mellan professionella yrkesgrupper, anges vara en av de vanligaste orsakerna till vårdskador.

Bild på framsidan av publikationen "Teamets kommunikation mellan vård och omsorg"

Kommunikation är mer än ett sätt att sända och ta emot information. Alla parter som är inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som påverkar kommunikationsprocessen. Även om man själv är helt säker på att ett budskap har levererats kristallklart kan man bli förvånad över att det missförstås. Effektiv kommunikation är den centrala delen av ett bra teamarbete inom vård och omsorg. I detta arbete och i teamet har sjuksköterskor en nyckelroll.

Inom vård och omsorg både den verbala och icke verbala kommunikationen fungera för att verksamheten skall bedrivas på ett säkert sätt. Kommunikation som underlättar ett informationsutbyte mellan patient och personal är en av de allra viktigaste förutsättningarna för god och säker vård. Effektiv kommunikation ökar tryggheten och bidrar till att patienter och närstående kan vara partner i teamet, vilket i sin tur bidrar till bättre behandlingsresultat och hälsa. Ökad tillgänglighet av journaler och annan vårdrelaterad information via internet bidrar till patienters möjlighet att vara delaktiga men ställer också ökade krav på kommunikation i teamen. 

SSF om...Teamets kommunikation inom vård och omsorg (pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ SSF om... Teamets kommunikation

 • Bild på omslag SSF om... Evidensbaserad vård och omvårdnad

  Evidensbaserad vård och omvårdnad

  I den nya reviderade upplagan av Svensk sjuksköterskeförening om evidensbaserad vård och omvårdad kan du läsa om sjuksköterskans ansvar och vad som krävs för att bedriva evidensbaserad vård.

 • Omslag SSF om... Familjefokuserad omvårdnad

  Familjefokuserad omvårdnad

  I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa om vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.

 • Bild på omslag SSF om... Implementering

  Implementering

  Ny kunskap, grundad på såväl erfarenhet som forskning, medför att vård- och omsorgsverksamheten utvecklas. En förutsättning för att evidensbaserad vård och omvårdnad etableras är att forskningens resultat används.

 • Bild på omslag SSF om... Nationellt fackspråk och terminologier

  Nationellt fackspråk och terminologier

  Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och med sådan kvalitet att den bidrar till en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov.

 • Omslag SSF om... omvårdnad och god vård

  Omvårdnad och god vård

  Alla patienter har rätt till en god och säker vård. De har också rätt att förvänta sig att inte behöva riskera skada på grund av misstag som hade kunnat undvikas.

 • Bild på omslag SSF om... Personcentrerad vård

  Personcentrerad vård

  Personcentrerad vård kan beskrivas som en vård som strävar efter att synliggöra hela personen och prioriterar tillgodoseende av andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov.

 • Bild på omslag SSF om... sjuksköterskans profession

  Sjuksköterskans profession

  De gemensamma kriterierna för en profession är att den: vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde, leder till legitimation, följer etiska regler, är autonom, värderas högt av samhälle, tillhör en nationell organisation.