Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

I dag kämpar många verksamheter med besparingar, resursbrist och brist på utbildningstillfällen vilket ofta leder till dålig vårdkvalitet och bristande säkerhet. Dessa verksamheter har ofta hög omsättning av sjuksköterskor och sjuksköterskebrist. Chefer och ledare som ständigt möter utmaningar i form av nedskärningar och omorganisationer får mycket svårt att skapa förutsättningar för en god och säker vård.

För att vända utvecklingen krävs genomtänkta förändringar som skapar goda förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet och möjlighet till professionell utveckling. En lärorik modell för en sådan förändring är Magnet hospital-certifierade sjukhus i USA. Dessa sjukhus lyckas rekrytera sjuksköterskor och behålla dem.

Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamarbetet fungerar. Flera forskningsstudier visar att vid dessa sjukhus är också behandlingsresultaten bättre och patienterna mer nöjda än vid icke-certifierade sjukhus. Det finns många studier som visar att god och säker vård är kopplad till hög omvårdnadskompetens.

Huvudmän och arbetsgivare som saknar den insikten har svårt att komma till rätta med problemen. I denna skrift ges en överskådlig presentation av Magnetmodellen i syfte att sprida kunskap om modellens dragningskrafter och bidra till att denna kunskap integreras i strategier för ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen (pdf, 567 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Ledarskap för omvårdnad och magnetmodellen

Fler publikationer inom området kvalitet

 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.

 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.

 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Sjuksköterskebristen leder till uppskjutna operationer, långa vårdköer och överbeläggningar som numera tillhör vardagen inom hälso- och sjukvården.

 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

 • Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

 • Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.

 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.