Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.

Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

Personer som bor i särskilda boenden är de mest sjuka äldre. De är i hög ålder och har ofta multipla sjukdomstillstånd eller nedsatt kognitiv förmåga. Dessa äldre personer löper högre risk att drabbas av vårdskador som till exempel fall, trycksår och undernäring.

Personcentrerad omvårdnad för äldre personer

Omvårdnaden av äldre personer ska vara personcentrerad och bygga på evidensbaserad kunskap där vetenskapliga metoder används för att förstå och bedöma den äldre personens komplexa vårdbehov. Det finns i dag kunskapsunderlag som visar att hög omvårdnadskompetens ger en kvalitativt bättre omvårdnad, säkrare och effektivare vård.

Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för omvårdnaden vilket innebär att de gör kvalificerade bedömningar, tolkar patienters omvårdnadsbehov samt genomför omvårdnadsåtgärder i partnerskap med patienten.

Fler sjuksköterskor i kommunerna

Svensk sjuksköterskeförening anser att en förutsättning för en framtida kunskapsbaserad säker och god vård av äldre personer är att fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställs i kommunerna. Vi menar också att det behövs en lägsta kompetens för kommunernas omvårdnadspersonal.

För att åskådliggöra vilken bredd och kompetens omvårdnaden omfattar beskrivs i broschyren två ganska typiska patientberättelser som sjuksköterskor möter i sin vardag. Det är situationer som beskriver vilka omvårdnadsåtgärder som krävs för att äldre personer ska få en säker vård. Berättelserna är fiktiva men beskrivna av specialistsjuksköterskor.

Broschyren riktar sig i första hand till politiker och andra beslutsfattare. Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till en dialog och förståelse och visa på åtgärder som ger äldre personer en säkrare vård.

Läs Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad (810 kB, öppnas i nytt fönster)

Fler publikationer inom området kvalitet

 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.

 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

 • Bild på publikationen Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Omvårdnad - en fråga om liv och död

  Sjuksköterskebristen leder till uppskjutna operationer, långa vårdköer och överbeläggningar som numera tillhör vardagen inom hälso- och sjukvården.

 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

 • Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

  Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

 • Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.

 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.