Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

Samhällets krav på uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet har ökat. Med hjälp av en indikator, eller ett kvalitetsmått, kan vårdens resultat och genomförande följas och mätas. Kvalitetsindikatorer kan utgöra underlag för nationella sammanställningar och analyser av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Bild på omslag Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad

Syftet med boken är att ge verktyg för registrering, utvärdering och förbättring av omvårdnadskvalitet. Förhoppningen är att boken ska inspirera sjuksköterskor att använda kvalitetsindikatorer så att omvårdnaden kan beskrivas och utvärderas på både nationell och lokal nivå.

I föreliggande sjätte upplaga (2013) är alla kapitel omarbetade och nya områden är läkemedelshantering för vuxna och barn, postoperativ smärta, Nationella Kvalitetsregister samt ytterligare två kapitel med barnperspektiv, smärta och venösa infarter

"Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad" ges ut av Gothia förlag. Redaktör Ewa Idvall. Den kan beställas på tel 08-462 26 70, fax: 08-462 03 22, e-post: info@gothiaforlag.se på hemsidan www.gothiafortbildning.se

Pris 260 kr/st (240 kr/st vid köp av minst 5 ex). Moms och porto tillkommer. ISBN 72058576.

Publikationer inom området kvalitet

 • Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

  Kärnkompetensen personcentrerad vård är resultatet av ett samverkansprojekt mellan Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas riksförbund.

 • Kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

 • Bild på omslag Teamarbete och förbättringskunskap

  Teamarbete och förbättringskunskap

  I Teamarbete och förbättringskunskap kan du läsa mer om vad kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap innebär i vårdarbetet och utbildningssammanhang, från teori till praktiskt tillämpning och förväntade läranderesultat.

 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.

 • Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

  Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

 • Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

 • Bild på omslag Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  Utveckla och ensa kvalitetsvariabler inom omvårdnadsområden

  För att de Nationella Kvalitetsregistren ska få större genomslag i förbättringsarbete är det angeläget att utveckla och registrera variabler som speglar samtliga vårdprofessioners arbete.