Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård beskriver anestesisjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens i det perioperativa omvårdnadsarbetet.

Omslag Specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård

Kompetensbeskrivningen ska:

  • tydliggöra yrkesprofessionen och kompetensen för blivande samt yrkesverksamma anestesisjuksköterskor
  • bidra till att ge patienter en god och säker perioperativ vård och ge stöd åt närstående
  • utgöra en vägledning för landets lärosäten för utformning, planering och genomförande av utbildning
  • utgöra ett stöd för arbetsgivare som ansvarar för att säkerställa den kompetens som behövs för en god och säker vård
  • bistå politiker och andra beslutfattare inom hälso- och sjukvård vid planering och säkerställande av god anestesiologisk omvårdnad.

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård (pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster)

Description of competence for registered nurse with graduate Diploma in specialist nursing – anaesthesia care (pdf, 552 kB, opens in new window)

Fler kompetensbeskrivningar

  • Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

    Barnsjuksköterska

    Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterska är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  • Omslag Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska

    Kompetensbeskrivning för Distriktssköterskor

    Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv.

  • Bild på omslag till kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

    Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

    Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga.

  • Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad

    Svensk förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvårdnad (SSVN) bildades 2010 och är en ideell förening för sjuksköterskor som är intresserade ...

  • Omslag Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad

    Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad

    Riktlinjer för godkännande av handledare i yrkesmässig handledning i omvårdnad, avser att vara ett styrdokument för godkännande av handledare och även utgöra en rekommendation till landets högskolor/universitet, vid utformning av ledarutbildning för yrkesmässig handledning i omvårdnad.

  • Omslag till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hälsoinformatik

    Sjuksköterska inom hälsoinformatik

    Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå.

  • Omslag tilll Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för leg sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad

    Sjuksköterska inom njurmedicinsk omvårdnad

    Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom njurmedicinsk omvårdnad ger uttryck för den kompetens som Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNSF) anser att en sjuksköterska med specialisering inom njurmedicinsk omvårdnad bör besitta.

  • Omslag Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård

    Sjuksköterska med specialisering i diabetesvård

    Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård anser att en sjuksköterska behöver för att arbeta inom diabetesvård.

  • OMdlag  Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering i smärtvård

    Sjuksköterska med specialisering i smärtvård

    Kompetensbeskrivningen kan användas som grund för utveckling av kursplaner för smärtutbildning på högskolenivå samt för utveckling av funktionsbeskrivningar för smärtsjuksköterskor inom olika verksamhetsområden.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska inom akutsjukvård

    Sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård

    Kompetensbeskrivningen skildrar den kompetens som krävs inom akutsjukvården med korta vårdtider där en stor mängd information överförs mellan vårdgivare.

  • Omslag Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

    Sjuksköterska med specialisering inom astma, allergi och kol

    Kompetensbeskrivningen utgör tillsammans med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av astma och KOL (2015) en vägledning och rekommendation till arbetsgivare vid anställning av astma-, allergi- och KOL-sjuksköterskor samt till högskolor och universitet vid planering av utbildningar avseende innehåll och struktur.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi

    Sjuksköterska med specialisering inom dermatologi och venereologi

    Kompetensbeskrivningen redogör för den unika kompetens som krävs för att arbeta inom dermato-venereologi och bygger på Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.

  • Omslag till Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård

    Sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård

    Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens.

  • Omslag Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad

    Sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad

    I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom hematologisk omvårdnad tydliggörs sjuksköterskans omvårdnadsområde och de kunskaper som ligger till grund för den specifika kompetensen.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad

    Sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad

    Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens.

  • Bild på omslag till Kompetensbeskrivning för sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

    Sjuksköterska med specialisering inom rehabilitering

    Syftet med denna kompetensbeskrivning är att på nationell nivå klargöra rehabiliteringssjuksköterskans kompetensområde efter genomförd specialistutbildning och därigenom bidra till en god och säker rehabilitering.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad

    Sjuksköterska med specialisering inom reumatologisk omvårdnad

    Kompetensbeskrivningen beskriver en kompetens för specialistsjuksköterskor inom reumatologisk omvårdnad på avancerad nivå. Dokumentet är indelat i tre huvudområden: omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap.

  • Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

    Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

    Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

  • Bild på kompetensbeskrivningen

    Sjuksköterska med specialisering inom vårdhygien

    Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens.

  • Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård

    Sjuksköterska med specialisering inom ögonsjukvård

    Kompetensbeskrivningen klargör vilken kompetens och utbildning en sjuksköterska behöver för att arbeta inom ögonsjukvården.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom öron-, näs- och halssjukvård

    Sjuksköterska med specialisering inom öron -, näs- och halssjukvård

    Kompetensbeskrivningen skildrar den unika kompetens som krävs för sjuksköterskor inom ÖHN-området (öron, näsa, hals).

  • Omslag Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

    Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom vård av äldre

    Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra den funktion som specialistsjuksköterskan har inom äldrevården som omvårdnadsexpert, ledare, utvecklare och pedagog.

  • Omslag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

    Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård

    Kompetensbeskrivningen tydliggör kompetensen och den professionella rollen för blivande samt yrkesverksamma intensivvårdssjuksköterskor.

  • Omslag till kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

    Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård

    Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för specialistsjuksköterskor, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten genom att förtydliga värdet med och behovet av specialistsjuksköterskor med inriktning mot kirurgisk vård.

  • Omlsag Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

    Sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård

    Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, EMI

    Skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats

    Kompetensbeskrivningen är ett stöd för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats, vårdgivare och lärosäten genom att förtydliga värdet, behovet och kompetensen av skolsköterska inom EMI.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

    Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård

    Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjukvård beskriver operationssjuksköterskans yrkesroll och professionella kompetens.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård

    Specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård

    Kompetensbeskrivningen innehåller en beskrivning av den kompetens specialistsjuksköterskor med inriktning mot onkologisk vård bör besitta och bygger vidare på Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för specialistutbildad ambulanssjuksköterska

    Specialistutbildad ambulanssjuksköterska

    Kompetensbeskrivningen för specialistutbildad ambulanssjuksköterska ska svara upp mot de riktlinjer som Socialstyrelsen ställer på en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

  • Omslag Kompetensbeskrivning för telefonsjuksköterska

    Telefonsjuksköterska

    Kompetensbeskrivningen beskriver telefonsjuksköterskans unika och professionella kompetens.