Hälsofrämjande

Svensk sjuksköterskeförening vill bidra till utvecklingen av en omvårdnad som innebär att sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande synsätt.

Svensk sjuksköterskeförenings publikationer inom detta område vill tydliggöra omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visa på hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande kan användas i patientnära verksamhet.

Publikationer inom området hälsofrämjande

 • Alkohol och äldre

  Alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador, både kroniska sjukdomar och akuta skador, har ökat bland äldre i Sverige under de senaste åren.

 • Bild på omslag SSF om... Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

  Indikatorer för hälsofrämjande omvårdnad

  Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.

 • Omslag för broschyren Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Äldre personer har rätt till god och säker omvårdnad

  Svårt sjuka äldre personer har i hög utsträckning överförts från sjukhus till det egna hemmet eller särskilda boenden. För att äldre i framtiden ska få en god och säker vård behöver fler grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor anställas i kommunerna.