Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

Bild på publikationen "Bra för äldre -forskning ger nya möjligheter"

För att möta det ökade behovet av preventiva och personcentrerade vård- och omsorgsinsatser anser vi att politiker och vårdgivare i större utsträckning måste uppmärksamma och införa forskningsbaserade metoder.

I den här skriften har tolv forskare inom arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad bidragit med metoder baserad på forskning och som kan införas i verksamheterna redan idag. Inte nog med det – vi vet att metoderna ger resultat.

Därför uppmanar vi att politiker, beslutsfattare och vårdgivare inför och använder forskningsresultaten från våra professioner. Gemensamt för forskningsresultaten är att de alla visar att teambaserade insatser är mycket effektivt, inte minst för äldre med kroniska sjukdomar eller åldersrelaterade funktionsnedsättningar och för multisjuka.

Vi är övertygade att du får många nya tankar efter att du har läst skriften.

Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter (pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

Fler publikationer inom forskning och utveckling

 • Bild på omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.

 • Bild på omslag Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

 • Bild på omslag Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Varje år får cirka 30 000 personer diagnosen stroke. De kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningarna är stora och omvårdnadens kvalitet är avgörande för patientens välbefinnande och för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskan har en central roll i den professionella omvårdnaden, oberoende av var i vårdkedjan vården ges.

 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.