Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Bild på omslag Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

Regeringen har tilldelat Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, medel på fem miljoner kronor per år för att identifiera kunskapsluckor i vården. Syftet med medlen är att finansiera klinisk forskning som förväntas bidra till att täppa igen dessa kunskapsluckor.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade Svensk sjuksköterskeförening att bidra till arbetet genom att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Omvårdnad som vetenskapligt ämne syftar till att göra vården bättre, säkrare och jämlik för såväl enskilda patienter och grupper av patienter som för deras närstående.

Senare års forskning har medfört ett betydande kunskapslyft inom området. Detta till trots råder det osäkerhet om effekter av vissa omvårdnadsåtgärder, dels för att det saknas tillförlitliga systematiska litteraturöversikter men också för att det saknas studier som visar resultat för dessa omvårdnadsåtgärder.

Denna osäkerhet kan beskrivas som kunskapsluckor. Mot bakgrund av SBU:s uppdrag har Svensk sjuksköterskeförening försökt identifiera vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inverntering (pdf, 1 331 kB, öppnas i nytt fönster)

Publikationer inom området forskning och utveckling

 • Bild på publikationen "Bra för äldre -forskning ger nya möjligheter"

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

 • Bild på omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.

 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

 • Bild på omslag Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Varje år får cirka 30 000 personer diagnosen stroke. De kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningarna är stora och omvårdnadens kvalitet är avgörande för patientens välbefinnande och för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskan har en central roll i den professionella omvårdnaden, oberoende av var i vårdkedjan vården ges.

 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.