Forskning och utveckling

Svensk sjuksköterskeförening arbetar med utveckling av omvårdnad, både genom forskning och genom att dess resultat sprids till kliniskt verksamma sjuksköterskor.

Forskning och utveckling inom omvårdnadsområdet ska bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg såväl nationellt som internationellt oavsett vårdgivare.

Publikationer inom området forskning och utveckling

 • Bild på publikationen "Bra för äldre -forskning ger nya möjligheter"

  Bra liv för äldre - forskning ger nya möjligheter

  Andelen äldre i Sverige ökar och det är glädjande på många sätt. Men när allt fler blir allt äldre innebär det också större utmaningar för samhället, och i synnerhet för kommunerna. För att äldre ska få förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade vård- och omsorgsinsatser.

 • Bild på omslag Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  Erfarenhetsbaserad kunskap - vad är det och hur värderar vi den?

  All hälso- och sjukvård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men vad är erfarenhetsbaserad kunskap? Många som konfronteras med begreppet ställer sig frågan, oavsett om man arbetar inom den patientnära vården och inom utbildning eller med ledarskap.

 • Bild på omslag Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering

  Med rapporten, Kunskapsluckor inom omvårdnad - en första inventering, vill Svensk sjuksköterskeförening bidra till att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad.

 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.

 • Bild på omslag Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Omvårdnad vid Stroke - State of the Art

  Varje år får cirka 30 000 personer diagnosen stroke. De kroppsliga, psykiska och sociala påfrestningarna är stora och omvårdnadens kvalitet är avgörande för patientens välbefinnande och för de långsiktiga resultaten. Sjuksköterskan har en central roll i den professionella omvårdnaden, oberoende av var i vårdkedjan vården ges.

 • Omlagsillustration med kugghjul

  Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

  Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.