Evidensbaserad omvårdnad

Sjuksköterskor har ansvar att tillämpa evidensbaserad vård för att kunna garantera att patienterna får omvårdnad i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om sjuksköterskans ansvar och hur man bedriver evidensbaserad omvårdnad kan du läsa om i våra publikationer inom området.

Evidensbaserad vård syftar till att tillförsäkra patienten vård enligt bästa tillgängliga kunskap och att garantera att hälso- och sjukvårdens resurseranvänds så effektivt som möjligt.

Publikationer inom evidensbaserad omvårdnad

  • Bild på omslag Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

    Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete

    Svensk sjuksköterskeförening har i rapporten Metoder i omvårdnad och i sjuksköterskans arbete utvärderat metoder i omvårdnad i anslutning till SBU:s Alertråds arbete.

  • Vetenskapskafé repo

    Studiecirkel med reflektion över evidens och personcentrering i omvårdnad