Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

Som sjuksköterskor kan vi, i likhet med annan hälso- och sjukvårdspersonal, få frågor och delges tankar om dödshjälp från livströtta, svårt sjuka eller döende personer. Denna publikation syftar till att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp. Den tar inte ställning i frågan om dödshjälp, utan ambitionen är att bidra till problematisering av centrala begrepp som eutanasi, dödshjälp, assisterat suicid och självvalt livsslut.

Bild på publikationen Livshjälp och dödshjälp

Sjuksköterskans primära uppgift är att lindra patientens lidande. Alla har rätt till bästa möjliga omvårdnad, smärtlindring och dämpning av ångest och oro i livets slutskede samt på det sätt som bäst hjälper den enskilda patienten. En nära och tillitsfull relation mellan sjuksköterskan och patienten är en förutsättning för att kunna bedöma lidandets orsaker och vilka åtgärder som lindrar lidandet och främjar välbefinnande.

Dock finns det exempel på situationer där personer, oavsett om vården fungerar optimalt eller inte, inte ser någon annan utväg än att få sitt liv förkortat. Istället för att kunna och vilja leva fram till livets slut upplevs livet som meningslöst och plågsamt. Samtidigt kan det finnas andra skäl som gör att personen vill avsluta sitt liv eller åtminstone ha den möjligheten. Dessa skäl är viktiga att diskutera och bekräfta.

Sjuksköterskornas etiska råds förhoppning är att underlaget ska bidra till att sjuksköterskor att diskuterar dessa svåra och viktiga frågor sinsemellan och med övrig vårdpersonal samt delta i den offentliga debatten. Dessutom är förhoppningen att underlaget används i lärosätenas utbildning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Publikationen är framtagen av två omvårdnadsforskare inom palliativ vård, Joakim Öhlén och Birgit Rasmussen, båda vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening har skrivit ett kunskaps- och diskussionsunderlag om vård av svårt sjuka och döende personer. Underlaget syfte är att främja diskussion och reflektion kring frågor om dödshjälp.

Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag (pdf, 408 kB, öppnas i nytt fönster)

Beställ Livshjälp och dödshjälp - ett diskussionsunderlag

Fler publikationer inom området etik

 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.

 • Bild på omslaget till Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

  Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, och Svenska rådet för hjärt-lungräddning står bakom de etiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR). Avsikten med riktlinjerna är att de ska fungera som en norm för beslut om ”ej HLR” i sjukvården i hela landet.

 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.

 • Bild på omslaget till Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

  Etiska riktlinjer vid ställningstagande till att avstå från och/eller avbryta livsuppehållande behandling

  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Svenska läkarsällskapet tagit fram etiska riktlinjer för livsuppehållande behandling.

 • ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

  ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor reviderades år 2012. Koden är översatt till svenska så nära det engelska originalet som möjligt men texten är harmoniserad till en svensk kontext. Svensk sjuksköterskeförenings översättning publicerades år 2014.

 • Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa

  Jämlik vård och hälsa

  Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

 • Omslag Jämlik vård och hälsa i den nära vården - goda exempel

  Jämlik vård och hälsa - goda exempel

  Svensk sjuksköterskeförening som företräder sjuksköterskans profession och kunskapsområdet omvårdnad vill med denna broschyr, Jämlik vård och hälsa i den nära vården – goda exempel, stimulera till att sjuksköterskor arbetar för en jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

 • Bild på omslaget till Värdegrund för omvårdnad som är reviderad 2016

  Värdegrund för omvårdnad

  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en värdegrund för omvårdnad. Den beskriver utifrån en humanistisk grundsyn centrala värden av betydelse för omvårdnad.