Frågor och svar om omvårdnad

Här kan du ta del av frågor och svar kring kommunikationsinsatsen för god omvårdnad.

Varför är omvårdnad så viktigt för svensk sjukvård?

För att vården ska fungera behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till det självklara syftet att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa, för att få människor att både vara och känna sig så friska som möjligt. Just därför behövs förståelse på vårdens alla nivåer för vad omvårdnad egentligen är.

Varför hävdar ni att bristen på kunskap är orsaken till den svenska vårdkrisen?

Brist på kunskap om vad omvårdnad är och vad sjuksköterskans arbete går ut på gör att det tas felaktiga beslut som får konsekvenser för omvårdnadens kvalitet och hotar patientsäkerheten. Dagens hälso- och sjukvård styrs i för hög utsträckning av ekonomiska kriterier och krav på produktion. Vårdandet riskerar att reduceras till metoder och tekniker i stället för att förankras i grundläggande värden för omvårdnad och den omvårdnadsforskning som finns.

Varför behövs omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer?

Omvårdnadskompetens måste finnas på vårdens alla nivåer så att vården kan organiseras och bemannas på rätt sätt och utifrån de människor som verkligen behöver den. Då får vi en bättre och säkrare miljö för både dem som ger och får vård.

Vad menas med magnetmodellen?

Magnetmodellen är fokuserad på hälso- och sjukvårdsorganisationers förmåga att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik och partnerskap med patienten. Modellen leder till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnad för en säkrare vård, nöjdare patienter och bättre ekonomi.

 

Varför fyller sjuksköterskan en så viktig uppgift?

Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och dennes närstående ansvarar för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskans kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation.

Kan inte sjuksköterskorna ersättas av andra yrkesroller?

Sjuksköterskan kan inte ersättas men vissa arbetsuppgifter kan utföras på delegation av sjuksköterskan. Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsteamet och omvårdnadsarbetet kring patienten. Läkaren, underläkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, sjukvårdsbiträdet med flera har alla olika utbildning och erfarenheter. Därmed har de också olika förutsättningar att ge vård och omvårdnad.

Varför driver Svensk sjuksköterskeförening den här frågan och inte Vårdförbundet?

Svensk sjuksköterskeförening är en professionsförening som företräder sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad och främjar forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg. Som professionsförening är det naturligt att driva den fråga som fokuserar på god omvårdnad av patienten. Det är vårt ansvar.