10 krav och förslag för att göra svensk sjukvård friskare

Svensk sjukvård behöver ett långsiktigt helhetsperspektiv som lever upp till vårdens självklara syfte; att rädda liv, att jobba preventivt för god hälsa och att vårda dem som drabbats av ohälsa. Därför behövs omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer. En kompetens som aldrig kan ersättas av administrativa och ekonomiska styrsystem.

  • All omvårdnad ska ske i partnerskap med patienten utifrån dennes behov, möjligheter, förståelse och livshistoria.

  • Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band. 

  • Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare.

  • Alla verksamheter där omvårdnad ges ska ha sjuksköterskor och antalet specialistsjuksköterskor ska öka.

  • Sjuksköterskekompetens ska finnas i varje vårdteam där omvårdnad ges. 

  • Inga vårdenheter utan sjuksköterskor. 

  • I vårdens alla verksamheter där omvårdnad ges ska det finnas chefer som är sjuksköterskor.

  • Sjuksköterskor med mandat ska finnas på samtliga beslutsnivåer i hälso- och sjukvården.

  • Beslutsfattare och anslagsgivare inom hälso- och sjukvård ska prioritera forskning med och för patienten. 

  • Kunskap om hur hälsa främjas och sjukdom förebyggs ska ingå i alla utbildningar på grund- och avancerad nivå för sjuksköterskor.