Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på promemorian.

Proportionalitetsdirektivet ska främst reglera skyldigheter vid framtagandet av nya eller ändrade yrkesregleringar. Genom att låta termen yrkeskvalifikationer ingå i rubriken i förslaget till ny förordning tydliggörs kopplingen till yrkeskvalifikationsdirektivet.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer att det är av högsta vikt att förordningen innehåller samma uttryck och förklaringstext, samma innebörd på skyddad yrkestitel och reserverad aktivitet som finns i lagtexten om erkännandet av yrkeskvalifikationsdirektivet (2016:145, §5).

Föreningen ser det också positivt att universitets-och högskolerådets råd för reglerade yrken, genom författningsförslaget, tilldelas ansvar för erfarenhetsutbyte gällande proportionalitetsprövningar vid nya och ändrade krav på yrkeskvalifikationer.

Svensk sjuksköterskeförening hoppas att proportionalitetsdirektivet inte hindrar sjuksköterskeprofessionens möjlighet till skydda yrkestitel av nya avancerade funktioner utan att proportionalitetsprövningen bidrar till en konstant utveckling av sjuksköterskeyrket för god omvårdnad och säker vård.

I övrigt tillstyrker Svensk sjuksköterskeförening förslaget.

Stockholm 2020-05-27

 

Ami Hommel                                      Birgitta Wedahl
Ordförande                                        Sakkunnig i internationella frågor
Svensk sjuksköterskeförening           Svensk sjuksköterskeförening