Remissvar Nationellt vårdprogram för njurcancer

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende nationellt vårdprogram för njurcancer.

Läs hela remissvaret här.