Utveckling av läkarvårdsersättning och ersättning för fysioterapi

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar gällande utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer särskilt i förslagen om att den läkare eller fysioterapeut som begär läkarvårdsersättning eller fysioterapeutersättning ska medverka till att den egna verksamheten kan följas upp och utvärderas inom ramen för landstingets systematiska kvalitetsarbete och ska vara skyldig att till landstinget lämna ut en patientjournal.

Läs hela remissvaret

Remisser 2018