Undersköterskeutbildning Skolverket

Remissvar avseende förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning.

Svensk sjuksköterskeförening anser att etiskt förhållningssätt och bemötande ska återkomma som en tråd genom hela utbildningsprogrammet oavsett delkurser.

Föreningen betonar dessutom att hälso- och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För att kunna möta patienters komplexa vårdbehov krävs samarbete över professions- och yrkesgränser. Quality and Safety for Nurses (2007) i USA har i samarbete med Institute of Medicine of the National Academie identifierat sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik som är nödvändiga för alla vårdens professioner. Svensk sjuksköterskeförening anser att vård- och omsorgsprogram som leder till undersköterskeexamen ska ge en orientering i kärnkompetenserna.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018