Promemoria en sexårig utbildning till läkarexamen

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar ang promemorian - en sexårig utbildning till läkarexamen.

Svensk sjuksköterskeförening instämmer i förslaget att en ny utbildning som leder till läkarexamen och som omfattas av 360 högskolepoäng ska utgöra grund för legitimation utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring.

Svensk sjuksköterskeförening delar till fullo nödvändigheten av en justerad examensbeskrivning. De nya målen formulerar tydligare progression och ökar den vetenskapliga förankringen på grund och avancerad nivå. Målen stimulerar till forskning och bidrar till förmågan att initiera och medverka i förbättringsarbete för vårdens utveckling. Studenter bör ges en möjlighet att förutom en yrkesexamen även ta ut en kandidat och en masterexamen. En generell examen på avancerad nivå ger ökad möjlighet till att påbörja forskarutbildning nationellt och internationellt.

Svensk sjuksköterskeförening delar bedömningen att målen i examensbeskrivningen inte bör vara av en sådan detaljeringsgrad att de riskerar att snabbt bli inaktuella.

 

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018