Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad svarar på Socialstyrelsens remiss Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp.

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförenings övergripande kommentarer:
Övervägande har läkare inkluderats i arbetsgruppen. Specialistsjuksköterskor inom palliativ vård (och kuratorer och arbetsterapeuter) saknas som kunde ha bidragit med specifik kunskap utifrån respektive profession. Detta har bidragit till att sjuksköterskeperspektivet marginaliserats i rapporten.

I palliativ vård är arbetet i team betydelsefullt både för patienterna, närstående och vårdpersonalen själva. Betydelsen av det multiprofessionella teamet framgår inte konsekvent i rapportens alla delar vilket det borde göra.

Rapporten skulle bli mer trovärdig om den granskades utifrån en helhet så att den blir sammanhängande och att innehållet i de olika avsnitten inte motsäger varandra och förvirrar mer än det klargör.

Läs remissvaret Palliativ vård – förtydligande och konkretisering av begrepp (116 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018