Ordination och hantering av läkemedel samt förslag till ändring om ambulanssjukvård

Detta remissvar avser förslag till ändirng i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård mm.

Svensk sjuksköterskeförening har med stort intressen läst remissen. Vi anser att konsekvensanalysen är bra formulerad och ger en god överblick.

Utredningen lämnar förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvård samt förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om ambulanssjukvård mm. I denna remiss berörs endast frågan om att icke legitimerad personal ska kunna ge Naloxan samt syrgas utan ordination, när så bedöms som riktigt.

Svensks sjuksköterskeförening ställer sig bakom bägge förslagen på ändringar i föreskrifter och allmänna råd så som de är beskrivna.

Förslaget gällande syrgas är relevant och viktigt. Förslaget gällande Naloxon är mer komplext då det inte framgår vilken beredningsform som avses samt att de är av yttersta vikt att varje person som kan komma att ge läkemedlet måste genomgå utbildning och förstå konsekvenser som kan uppstå. Dock står det att förslaget gäller ambulanssjukvård. Ambulanser i Sverige är alltid bemannade med legitimerad sjuksköterska, vilket därmed gör att frågan om vem som administrerar inte behöver uppstå.

Svensk sjuksköterskeförening vill vidare påpeka att den mest relevanta yrkesgruppen vid "first respons" hos missbrukare ofta är poliser. denna remiss tycks inte ta upp poliser som yrkesgrupp vilket är synd. Svensk sjuksköterskeförening saknar tydlig formulering av vilket typ av administrering av Naloxon som avses. Vi tolkar texten så som att Naloxon administration endast gäller nasal beredning, dock behöver detta tydliggöras i författningssamlingen. Vidare saknas en beskrivning på vad som faktiskt händer efter det att man administrerat Naloxon, många missbrukare kan bli stökiga och situationen kan bli hotfull. Vi noterar att man tagit hänsyn till att berör personal betraktas som hälso- och sjukvårdspersonal och kommer stå under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, detta är av stor vikt.

Läs remissvaret (pdf, 158kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018