Nationellt vårdprogram för prostatacancer

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för prostatacancer.

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervård generella synpunkter är att det övergripande målet uppfylls väl. Teamets betydelse och rollfördelning är bra beskrivet och Sjuksköterskor i Cancervård och Svensk Sjuksköterskeförening samtycker förslaget om vårdprogram.

Vi anser att omvårdnadskompetens är tillgodosedd i vårdprogramsgruppen med två kliniskt verksamma sjuksköterskor och en sjuksköterska med docentkompetens.

Omvårdnad

Det är positivt att specifika omvårdnadsinsatser för personer med prostatacancer finns beskrivna i samtliga avsnitt från diagnos till palliativ vård.

Hänvisning sker även till NVP för palliativ vård och cancerrehabilitering. Specifik patientinformation är framtagen som rör dels information om behandlingsalternativ och egenvård, vilket är en god förutsättning för jämlik vård.

Även sjuksköterskans roll i symtomhantering under behandling är väl beskriven och vi anser att det är positivt att vårdprogrammet poängterar en systematisk uppföljning av nya behandlingsstrategier för att inhämta ny kunskap.

Socialstyrelsens riktlinjer

Per Socialstyrelsens riktlinjer lyfts behovet av rehabilitering från diagnos till palliativ vård där rökstopp och fysisk träning har hög prioritet. Vi föreslår även att min vårdplan införs som en kvalitetsindikator då den ska erbjudas till alla patienter.

Läs remissvaret (pdf, 82 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018