Nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar avseende nationellt vårdprogram för huvud- och halscancer.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser att omvårdnaden är väl beskriven i vårdprogrammet. Relevanta omvårdnadsaspekter är täckta och hänvisning sker till andra vårdprogram eller hemsidor.

Patientens och närståendes behov finns med hör hela vårdkedjan. Symtomhantering är tydligt beskriven och tar upp relevanta områden för diagnosen.

Läs hela remissvaret här

Remisser 2018