Nationellt vårdprogram för akut onkologi

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar avseende nationellt vårdprogram för akut onkologi.

Vårdprogrammet uppfyller väl det övergripande målet med vårdprogrammet att uppmärksamma allvarliga symptom och tillstånd hos cancer patienter där akuta åtgärder är nödvändiga oavsett var i vården patienten söker.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening tillstryker förslaget till vårdprogram och anser att det kan utgöra ett betydelsefullt bidrag till en jämlik vård.

Programmet ger en bra töversikt över bakgrund, symptom, handläggning och observandum och hänvisar till relevanta länkar. Initial medicinsk och annan symptomhantering finns under respektive symptom.

Vårdprogrammet ger relevant information kring initial handläggning av patienten. Hänvisning itll andra vårdprogram eller hemsidor som är tillämpliga finns under respektive kapitel.

Det finns två sjuksköterskor representerade i arbetsgruppet vilket är positivt. Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening anser dock att det även ska finnas en disputerad sjuksköterska i arbetsgruppen.

Läs remissvaret Nationellt vårdprogram för akut onkologi (73 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018