Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi.

Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening avgränsar sitt svar till: Understödjande behandling, palliativ vård och insatser, omvårdnad och rehabilitering, psykosocialt omhändertagande samt kvalitetsregister.

Det är en bra struktur i vårdprogrammet med rekommendationer för diagnos, behandling, omvårdnad och rehabilitering samt att disputerad sjuksköterska ingår i vårdgruppen. Vi anser dock att det är önskvärt med minst två sjuksköterskor.

Målgruppen

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anser fortfarande att vårdprogrammens målgrupp är samtliga relevanta professioner och vidhåller förslag från remissvar 2016 att stycket avseende målgrupp behöver ändras till följande lydelse.

Målgruppen för vårdprogrammet är de läkare (hematologer, invärtesmedicinare, palliativmedicinare), sjuksköterskor och paramedicinare som behandlar och vårdar AML-patienter i olika skeden av sjukdomen samt hematopatologer och kliniska genetiker som är involverade i diagnostiken av AML.

Läs remissvaret (pdf, 125 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018