Nationell högspecialiserad vård

Svensk sjuksköterskeförening remissvar avseende Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om nationell högspecialiserad vård.

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom Socialstryelsens förslag till reglering av ansökningsförfarande, villkor för verksamheten begäran om återkallelse av tillstånd.

Vi vill lämna följande synpunkter på remissen:

Landstingets ansvar
Svensk sjuksköterskeförening vill påminna Socialstyrelsen om vikten av specialistkompetens inom omvårdnad och att detta tydliggörs i de generella villkoren som landstingen behöver uppfylla.

Samverkan
För att kunna bidra till en god kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården krävs verksamhetsförlagda utbildningsplatser för sjuksköterskors specialistutbildningar. Verksamheten behöver utbilda studenthandledare med 15 hp handledarutbildning och minst magisterkompetens i omvårdnad samt kvalitetssäka utbildningsplanerna i samverkan med berörda lärosäten. för att vara en lärande organisation bör landstringen arbeta fram kompetensplaner för kontinuerlig kompetensutveckling.

Rickanalys och kontinuitetsplan
Svensk sjuksköterskeförening anser att både riskanalaysen och kontinuitetsplanen bör innehålla nyckeltal på antal specialistsjuksköterskor i omvårdnad med specialistinriktning inom den aktuella specialiseringen samt kvalitetsregistrens resultat beträffande omvårdnadsindikatorer.

Uppföljning och utvärdering
Svensk sjuksköterskeförening anser det vara av stor vikt att landstinget i sin årliga rapport redogör för antal specialistsjuksköterskor i omvårdnad med specialistinriktning inom den aktuella specialiseringen samt kvalitets resultat beträffande omvårdadsindikatorer.

Begäran om återkallelse av tillstånd
Svensk sjuksköterskeförening anser att förslaget saknar bestämmelser om förfarandet om återkallande av tillstånd. begås inget allvarligt fel kan förslaget uppfattas som att landstinget får behålla sin högspecialisering för att framtid.

Svensk sjuksköterskeförening anser det av stor vikt att representant för sjuksköterskornas akademiska kunskapsområde omvårdnad ingår i Nämnden för nationell högspecialiserad vård.

Läs remissvaret (pdf, 96 kb, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018