HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar avseende HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.

Svensk sjuksköterskeförening har tagit del av beslutsunderlaget om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Genom att införa HPV-vaccination utifrån lagstadgade bedömningskriterier kommer vaccinationen att erbjudas jämlikt över hela landet, vilket är en fördel ur ett folkhälsoperspektiv.

Svensk sjuksköterskeförening har inhämtat synpunkter från Riksföreningen för skolsköterskor. Föreningen vill särskilt poängtera det ökade behovet av resurser till elevhälsans medicinska insats om HPV-vaccination införs för pojkar. Det är därför viktigt att säkerställa att extra resurser öronmärks för verksamheten så inte andra hälsofrämjande och förebyggande insatser åsidosätts till förmån för ett utökat vaccinationsprogram.

Svensk sjuksköterskeförening vill också understryka att inför det eventuella införandet behövs adekvat information och kunskap till skolsköterskorna, för att kunna besvara pojkar och vårdnadshavares frågor om vaccinationen.

Läs remissvaret (pdf, 37 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018