Bastjänstgöring för läkare

Svensk sjuksköterskeförenings remissvar till Socialdepartementet avseende bastjänstgöring för läkare.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget att utforma ett gemensamt system för introduktion av läkare till svensk hälso- och sjukvård. En bastjänstgöring skapar bättre förutsättningar för en sammanhållen utbildning med tonvikt på progression av kunskapsområdet med vetenskaplig förankring. Bastjänstgöring bildar en brygga mellan grund- och specialistutbildning.

Den ger läkaren möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper till klinisk praxis samt formas in i yrkesrollen. Bastjänstgöring möjliggör även introduktion till angelägna specialistområden för den nyutexaminerade läkaren. Att lära sig möta multisjuka äldre personer och personer med psykisk ohälsa är kompetenser som behövs oavsett framtida specialistfunktion.

Förslaget stämmer väl överens med föreningens syn på sjuksköterskors utbildning där grund- och avancerad nivå måste ses som en sammanhållen kompetenslinje för en god och säker vård. Genom att införa en målstyrd bastjänstgöring i läkares kompetensmodell synliggörs vikten av klinisk erfarenhet för att kunna tillgodogöra sig fortsatt specialistutbildning. Förslaget med bastjänstgöring indikerar dessutom ett behov att skapa en liknande struktur för god introduktion till sjuksköterskeyrket innan specialistutbildning påbörjas.

Läs remissvaret (pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2018