Nationellt vårdprogram för Mantelcellslymfom

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för mantelcellslymfom.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har avgränsat vårt remissvar till inledning, omvårdnad och rehabilitering, egenvård, palliativ vård och insatser, underlag för nivåstrukturering, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer och målnivåer.

Texten i det Nationella Vårdprogrammet för Aggressiva B-cellslymfom är i stort sett den samma som i detta vårdprogram för Mantelcellslymfom. Därför återkommer några av kommentarerna i båda vårdprogrammen.

Allmänna kommentarer
Det en brist att enbart en sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anser att det är önskvärt att minst två sjuksköterskor varav en disputerad ingår i gruppen.

I de allra flesta avsnitten saknas referenser som ger stöd åt de omvårdnadsåtgärder som beskrivs. De bör kompletteras med referenser. För kapitlet omvårdnad och rehabilitering finns endast 5 referenser och de är till avsnitten fertilitet och fysisk aktivitet.

Läs remissvaret (pdf, 480 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017