Nationellt vårdprogram för Lungcancer 2017

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för Lungcancer 2017.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har avgränsat vårt remissvar till mål, tobaksprevention, omvårdnad, psykosocialt omhändertagande och kvalitetsregister.

Målsättningen med vårdprogrammet att ge en kunskapsbas för kliniskt handlande, och att formulera en standard för lungcancervården som en grundläggande förutsättning för jämlik vård är mycket bra. Det är även tydligt att målgruppen för vårdprogrammet i första hand är läkare och sjuksköterskor.

Tyvärr lever inte vårdprogrammet upp till denna målsättning i kapitlen som behandlar omvårdnad och psykosocialt omhändertagande. Dessa kapitlen är för allmänt hållna och utgår inte från vård och omvårdnad av personen med lungcancer. Vi anser att även dessa kapitel är i stort behov av revidering och uppdatering.

Det är anmärkningsvärt att enbart läkare ingått i planeringsgruppen som arbetat med vårdprogrammet. Vi anser att det är minst två sjuksköterskor varav en disputerad bör ingå i gruppen.

Läs remissvaret (pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017