Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom

Svensk sjuksköterskeförenings och Sjuksköterskor i Cancervårds remissvar avseende Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom.

Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård har avgränsat vårt remissvar till omvårdnad och rehabilitering, underlag för nivåstrukturering, kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer och målnivåer.

Texten i det Nationella Vårdprogrammet för Mantelcellslymfom är i stort sett den samma som i detta vårdprogram för Aggressiva B-cellslymfom. Därför återkommer några av kommentarerna i båda vårdprogrammen.

Allmänna kommentarer
Det en brist att enbart en sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen. Svensk sjuksköterskeförening och Sjuksköterskor i cancervård anser att det är önskvärt att minst två sjuksköterskor varav en disputerad ingår i gruppen.

I de allra flesta avsnitten saknas referenser som ger stöd åt de omvårdnadsåtgärder som beskrivs. De bör kompletteras med referenser. För kapitlet omvårdnad och rehabilitering finns endast 5 referenser och de är till avsnitten fertilitet och fysisk aktivitet.

Många patienter med Aggressiva B-cellslymfom har primärt eller sekundärt CNS engagemang men det finns nästan inga omvårdnadsaspekter kring detta. En del kortfattade åtgärder finns beskrivet under kapitlet primär behandling och behandling vid återfall. Detta behöver utvecklas.

Det saknas ett avsnitt om psykosocialt stöd och hur barn som anhöriga ska tas om hand bör utvecklas (berörs nu endast helt kort under 9.5.1. Regelbunden behovsbedömning för patienter och närstående).

I programmet används både titlarna sjukgymnast och fysioterapeut, använd endast fysioterapeut.

Läs remissvaret (pdf, 508 kB, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017