Förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet

Svensk sjuksköterskeförenings svar till Socialstyrelsen angående föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker förslaget till nya föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslaget till nya föreskrifter innebär att nuvarande förskrifter (2007:8) kompletteras med krav på att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera vidtagna vårdåtgärder till Socialstyrelsen. I rapporten ska framgå vidtagen vårdåtgärd, datum då vårdåtgärden påbörjades samt vilken legitimerad yrkesgrupp som utfört åtgärden.

Hittills har kvalitativ nationell statistik nästan saknats helt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det behövs utförligare statiskt för att bland annat kunna göra uppföljningar, utvärderingar och jämförelser av kommunernas hälso- och sjukvård.

Svensk sjuksköterskeförening vill dock understryka konsekvensutredningens slutsats att det finns möjligheter att lägga till ytterligare koder i KVÅ för åtgärder som utförs i kommunal hälso- och sjukvård. Idag är inte KVÅ koderna heltäckande för omvårdnadsåtgärder. För detta arbete krävs ekonomiska resurser. Svensk sjuksköterskeförening bidrar gärna i arbetet med att utveckla kompletterande KVÅ koder avseende omvårdnad inom kommunal hälso- och sjukvård.

Läs remissvaret (138 kB, pdf, öppnas i nytt fönster)

Remisser 2017